Gå till huvudinnehållet

Årsstämma i brf - så går den till

Som styrelse i en bostadsrättsförening finns det en del att tänka på inför stämman. När ska kallelsen skickas ut, hur fungerar det med motioner och när bestäms arvodet? Här har vi samlat viktiga hållpunkter för att underlätta ert arbete med årets stämma.

Årsstämman – kärnan i er förening

Föreningsstämma, årsstämma, årsmöte, oavsett vad ni väljer att kalla den i just er brf är stämman det högst beslutande organet. Därför är det viktigt att den går korrekt till. Vi på SBC hjälper er såklart gärna, med allt från detaljfrågor till att ordna hela stämman. Här har vi samlat användbara tips och råd för din förening inför stämman.

Inför årsstämman

När hålls föreningsstämman i en bostadsrättsförening?

Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vanligast är att stämman infaller någon gång mellan mars och juni. Det är viktigt att årsredovisningen är klar och att medlemmarna tagit del av den innan stämman hålls.

Vad är en extra föreningsstämma?

Om det dyker upp en fråga som det måste fattas beslut om innan den ordinarie stämman hålls, kan ni i styrelsen, revisorn eller medlemmar i bostadsrättsföreningen begära en extra föreningsstämma. Till exempel ska en extra stämma hållas om en ny ledamot ska väljas in i styrelsen under mandatperioden.

De punkter som extrastämman har på dagordningen framgår av föreningens stadgar och av kallelsen som skickas ut.

Lämna in motioner till stämman

Inför stämman har föreningens medlemmar möjlighet att lämna in motioner, det vill säga förslag på beslut som det sedan röstas om på stämman. Motionen måste lämnas in innan för att tas upp på stämman, hur långt innan står i föreningens stadgar. Om det inte framgår av stadgarna när motioner senast ska lämnas in är det styrelsens uppgift att informera om detta.

Kallelse till föreningsstämma i brf

Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för att skicka ut en kallelse till stämman, vanligtvis via post. Om inget annat står angivet i stadgarna ska kallelsen till ordinarie årsstämma utfärdas tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före.

Om det finns punkter på dagordningen som inte framgår av stadgarna, ska dessa finnas med i kallelsen.

Är det en extra stämma, som inte ska behandla stadgeändring, likvidation, fusion eller förenklad avveckling, skickas kallelsen ut tidigast sex veckor innan och senast två veckor innan.

Digital årsstämma i en bostadsrättsförening

Om din brf vill hålla föreningsstämman digitalt, kan ni genomföra en hybridstämma. Det innebär att stämman hålls digitalt, men leds i en fysisk lokal på föreningens ort så att de medlemmar som vill kan delta fysiskt. Ni kan också välja att hålla årsstämman helt digital, men då krävs stadgeändring.

Under årsstämman

Vilka beslut tas på stämman i en bostadsrättsförening?

På årsstämman fattas beslut gällande bostadsrättsföreningen som styrelsen inte själva kan ta beslut om. Som till exempel stadgeändringar, val av styrelse och arvode. Det kan också vara beslut som innebär stora förändringar av föreningens mark eller hus. Viktigt att komma ihåg är att stämman bara kan fatta beslut om frågor som tagits upp i kallelsen.

Vem har rösträtt i en brf?

Endast bostadsrättsföreningens medlemmar har rösträtt på stämman. Huvudregeln är en röst per medlem, men maximalt en röst per bostadsrätt. I en lägenhet där det bor två eller fler personer har alltså bara en av dessa personer rösträtt.

Val av styrelse, revisorer och valberedning i en bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningens styrelse ska bestå av minst tre ledamöter. Exakt hur många ledamöter och suppleanter som ska ingå i styrelsen, framgår av föreningens stadgar.

På stämman presenterar valberedningen förslag på vilka ledamöter och suppleanter som styrelsen ska bestå av samt längden på mandatperiod. Stämman röstar sedan om vilka som blir invalda.

Revisor i bostadsrättsförening

Varje bostadsrättsförening måste ha minst en revisor, denne väljs av stämman om inte något annat framgår av stadgarna. I större brf:er krävs en auktoriserad revisor och valet ska då anmälas till Bolagsverket. En revisor får själv inte vara ledamot eller före detta ledamot i styrelsen.

Valberedning i bostadsrättsförening

Det vanligaste är att även valberedningen utses på stämman, men det finns inga lagregler som säger att det ska vara så. Ibland står det angivet i föreningens stadgar hur valberedning ska utses. 

Arvode för bostadsrättsföreningens styrelse

På stämman beslutas även arvodet för styrelse, revisorer och i förekommande fall valberedning. För styrelsens arvode är det vanligast att man beslutar om det totala beloppet, och att styrelsen sen själva fördelar beloppet mellan sig. Hur stort arvodet är varierar mycket mellan föreningar, beroende på bland annat brf:ens storlek och arbetsinsats.

Efter årsstämman

Genomför ett konstituerande styrelsemöte

På ett konstituerande styrelsemöte fördelar ni de olika rollerna, som ordförande, sekreterare och kassör. I vissa fall väljs rollerna redan på stämman, titta i stadgarna för att veta vad som gäller i din förening. På mötet ska ni också besluta om firmateckning och attesträtt.

Anmäl ändringar till bolagsverket

Ni i styrelsen behöver anmäla ändringar i styrelsen till Bolagsverlet för registrering. Om ni är en samfällighetsförening ska ni anmäla ändringarna till Lantmäteriet.

Skriv protokoll för stämman och det konstituerande mötet

Färdigställ protokollet från stämman och låt justeringspersoner underteckna det. Inom tre veckor efter stämman måste protokollet vara tillgängligt för alla föreningens medlemmar för att hålla dem informerade om besluten som har fattats.

Gå vår utbildning!

Ta del av vår digitala utbildning i styrelsearbete om du och dina kollegor vill fördjupa era kunskaper. Det är ett utmärkt tillfälle att lära er mer om effektivt styrelsearbete.

Två viktiga nyheter inför årets stämma

Etta. Ikon.

Det har kommit nya krav i ÅRL vilket innebär krav på kassaflödesanalys i årsredovisningen samt krav på vissa nyckeltal och upplysningar vid negativt resultat i förvaltningsberättelsen.
Läs mer om de nya kraven

Tvåa. Ikon.

Från och med den 1 januari 2024 kan bostadsrättsföreningar hålla digitala stämmor. Notera att det behövs en stadgeändring.
Läs mer om digitala stämmor

Frågor och svar om stämman

Nej. En ordinarie eller extra stämma ska hållas för val av ledamöter eller suppleanter till bostadsrättsföreningens styrelse.

Vanligtvis skickas en personlig kallelse via post eller lämnas direkt i brevlådan. Att sätta upp kallelsen på en anslagstavla eller publicera den på en hemsida räknas inte som personlig kallelse.

Det är stämman som väljer ordförande, det kan vara vem som helst som får stämmans förtroende. Stämmans ordförande ska vara neutral och objektiv, vilket gör att många föreningar anlitar en extern ordförande.

SBCs jurister sitter ofta ordförande på föreningsstämmor och säkerställer att besluten som tas är giltiga. Dessutom kan föreningen dra nytta av den juridiska sakkunskapen om det uppstår frågor som kräver juridisk expertis. Detta är särskilt uppskattat när föreningen ska besluta i frågor där stor oenighet råder bland medlemmarna eller beslut som kräver särskild beslutsmajoritet ska tas.

Revisorn ska få tillgång till bostadsrättsföreningens samtliga signerade styrelse- och stämmoprotokoll från räkenskapsåret. Revisorn ska även ha tillgång till en signerad årsredovisning innan revisionen påbörjas.