Gå till huvudinnehållet

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss inom SBC. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vår hantering av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande lag angående hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (nedan kallade SBC) är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen GDPR för den behandling av personuppgifter som sker angående kontaktuppgifter till kunder, arbetssökande och leverantörer samt medlemmar som berörs av SBCs inkassohantering. SBC är även ansvarig för den behandling som sker på webbplatsen www.sbc.se.

Personuppgiftsbiträde

SBC är personuppgiftsbiträde enligt dataskyddsförordningen GDPR för den behandling av personuppgifter som sker på grund av avtal med våra kunder (bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och fastighetsägare). Ett biträdesavtal reglerar ansvaret mellan parterna.

När sker behandling av personuppgifter?

SBC behandlar dina personuppgifter när du:

  • är i en kundrelation till SBC
  • äger, hyr eller bor i andrahand hos någon av våra kunder
  • ska erhålla en utbetalning som vi genomför på uppdrag av någon av våra kunder
  • gör en felanmälan via www.sbc.se
  • köper en utbildning eller en tjänst via SBC
  • ber om en offert på någon av våra tjänster
  • är kontaktperson hos någon av våra leverantörer
  • söker arbete hos SBC

Registrerade uppgifter

När våra kunder lämnar uppgifter om kontaktpersoner registreras namn, adress, telefonnummer och e-postadress hos SBC. När en kund eller privatperson köper en utbildning hos SBC registreras namn och e-postadress. När en leverantör företräds av en person på SBC registreras namn på företagets kontaktperson, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen. Uppgifter om namn på styrelseledamöter hos våra kunder hämtas från Bolagsverket.

I de fall våra kundavtal innebär hantering av lägenhets- och medlemsregister registreras de uppgifter som lagen kräver och det som behövs för att kunna utföra uppdraget, såsom telefonnummer och e-postadress. Vid utbetalningar för våra kunders räkning registreras även personnummer och kontouppgifter. Även andrahandshyresgäster registreras med namn, adress, personnummer, telefon och e-postadress.

Om någon som äger eller hyr ett objekt hos någon av våra kunder, inte betalar sina skulder, kommer skuldsaldot tillsammans med namn, adress och personnummer att föras över till inkassohanteringen. Det gäller enbart i de fall kunden har inkassohantering i avtalet.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. SBCs strävan är att inte registrera personnummer och känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar någon sådan information, till exempel vid en jobbansökan, då en nyckel till våra kunder hämtas ut eller du ansöker om betalning via autogiro, kommer vi se till att det finns ett tecknat samtyckesavtal. Det innebär att vid tillbakadraget samtycke raderas uppgifterna.

Ändamålet med behandling av personuppgifter

När du anmäler dig som kontaktperson i en kundrelation med oss blir du registrerad hos oss samt om du är registrerad hos Bolagsverket hos någon av våra kunder. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt kundregister och används för att samarbeta med dig som kund enligt rutiner i avtalet eller uppdraget. Uppgifterna kan komma att användas i uppföljningssyfte av SBCs tjänsteutbud och i marknadsföringssyfte för SBCs tjänster.  Du har rätt att när som helst få dina uppgifter raderade.

När du äger eller hyr hos någon av våra kunder har vi ett uppdrag att hantera lägenhets- och medlemsregister, sköta ut- och inbetalningar samt bokföring. Det gör vi för att följa vid var tids gällande lagar såsom Bostadsrättslagen, Lagen om ekonomiska föreningar, Bokföringslagen och Skattelagen samt där myndigheter kräver rapportering och statistik.

Lämnar du som medlem dina kontaktuppgifter i våra digitala verktyg kan de komma att användas av styrelsen för att kunna komma i kontakt med dig i viktiga frågor som rör föreningen. Har du aktivt samtyckt till att SBC kan använda dina uppgifter i marknadsföring kan uppgifterna användas till detta tills du tar tillbaka ditt samtycke.

Om du hyr en lägenhet i andra hand hos någon av våra kunder registrerar vi namn, adress, personnummer, telefon och e-postadress. På så sätt kan styrelsen få kontakt med dig i sådant som berör dig som boende i huset.

Om du vill att vi drar din avgift eller hyra direkt från ditt bankkonto, behöver du lämna ditt samtycke i samband med att du lämnar in din autogiroanmälan. Du kan när som helt dra tillbaka ditt samtycke. När du flyttar eller vi inte hanterar dig som kund längre raderas dina uppgifter.

Om du inte betalar dina räkningar i tid till någon av våra kunder registrerar vi uppgifterna för hantering av inkasso. Det görs endast om kunden har ett avtal med SBC angående inkasso. Det gör vi för att hjälpa våra kunder att få in de pengar som de har rätt till.

Om vi gör en utbetalning till dig, registrerar vi dina uppgifter för att kunna genomföra utbetalningen.
När vi hanterar nycklar för våra kunders räkning och lämnar ut en nyckel till någon leverantör, registreras mottagarens personuppgifter som en säkerhet för våra kunder.

När du söker lediga tjänster eller skickar in en förfrågan om en offert på en av SBCs tjänster eller köper en tjänst från SBC, använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter i SBCs kunddatabas sker även med stöd av berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse kan SBC komma att lämna ut kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer till samarbetspartners som erbjuder tjänster inom förvaltningsbranschen. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna erbjuda dig relevanta tjänster som kompletterar SBC:s utbud. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för ändamål, till vilka vi beskrivit att åtgärder har stöd av berättigat intresse. De intresseavvägningar vi gjort finns alltid dokumenterade, så att vi kan visa hur vi förhåller oss till och tar hänsyn till dina intressen, rättigheter och friheter som individ.

I ovan nämnda situationer är SBC antingen personuppgiftbiträde eller personuppgiftsansvarig och de leverantörer som SBC använder sig av är personuppgiftsbiträden. Uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part som utför servicearbeten åt våra kunder. Dessa är då skyldiga att följa SBCs instruktioner för behandling av personuppgifterna och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av instruktionen. Personuppgiftsbiträden är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

När arbete utförs enligt kundavtal med lägenhets- och medlemsregister kan uppgifterna komma att lämnas ut till banker och till Skatteverket då det finns rättsliga krav samt till mäklare om du har lämnat ditt samtycke till dem. Uppgifterna visas också för kontaktpersonerna hos våra kunder som har tillgång till kundportalen SBC Hemma. Kontaktuppgifter du som medlem lämnat kan användas av styrelsen via kundportalen.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få hanteras tas de bort då du begär det om de inte behövs för några andra rättsliga förpliktelser. 

Har du som medlem lämnat dina kontaktuppgifter finns de kvar tills du ändrar dem eller till 180 dagar efter det att du flyttat från föreningen.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av SBC, genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@sbc.se. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du vända dig till dataskyddsombudet och skriftligen begära ändring.

Besökaridentifiering – cookies och loggar

På vår webbplats använder vi "cookies". Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av cookies. Den ena är "sessions-cookies" som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är "varaktiga cookies" som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist, samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies ska lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du ska ta emot den eller inte.

SBC upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in. Denna information lämnas inte ut till utomstående.

Länkar

På SBCs webbplats förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. SBC har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakt

Om du har frågor om behandling av personuppgifter inom SBC kan du vända dig till vårt dataskyddsombud per e-post dataskyddsombud@sbc.se eller under adressen SBC, att: Dataskyddsombud, Box 1353, 111 83 Stockholm.


Stockholm den 15 maj 2018.

Uppdaterad 16 mars 2021.

Uppdaterad 22 november 2023.

Uppdaterad 15 januari 2024.

Mer om våra tjänster