Gå till huvudinnehållet

SBCs hållbarhetspolicy

Med SBCs hållbarhetspolicy vill vi förtydliga vad vi menar med hållbarhet och ge våra kunder, våra samarbetspartners, våra medarbetare andra intressenter vägledning vad gäller hållbar utveckling, hållbar fastighetsförvaltning och hållbart företagande.

SBC ska verka för en långsiktig hållbarhet med kvalitet, miljö, arbetsliv och sociala frågor i fokus. Med visionen ”SBC skapar livskvalitet genom hållbar fastighetsförvaltning” vill SBC influera till hållbara val i vardagen och vid framtida investeringar.

Hållbar utveckling 

Begreppet ”hållbar utveckling” kan definieras som: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Hållbarhet och hållbar utveckling kan delas in i tre perspektiv som alla ligger till grund för affärs- och tjänsteutvecklingen inom SBC. 

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra som klimatsystem, landanvändning, jorderosion, luft- och vattenkvalitet, biodiversitet och ekosystemtjänster. 

Social hållbarhet

Social hållbarhet kan beskrivas som ett samhälle där alla individer får sina rättigheter respekterade och där inga grupper missgynnas strukturellt. Alla ska ha möjlighet att på lika villkor tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha god hälsa. Corporate Social Responsibility (CSR) är ett exempel på aktiviteter med fokus på social hållbarhet och innebär att företag dels tar ett större socialt ansvar än vad lagen kräver, dels tar ansvar för sitt agerande genom hela livscykeln, såväl i den egna verksamheten, som genom att ställa sociala krav på leverantörskedjan. 

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.  Hållbar utveckling når vi när ekonomi, ekologi och sociala faktorer samspelar för att motverka all form av slöseri med resurser. 

 

Hållbar fastighetsförvaltning 

Att förvalta bostadsfastigheter är i allra högsta grad en fråga om hållbar utveckling, med alla dess tre perspektiv. SBC ska aktivt verka för ett agerande som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Ekologiskt hållbar förvaltning - Drift och skötsel ska utföras med metoder och material som minimerar resursförbrukning och som inte påverkar miljö och människor negativt.  

Socialt hållbar förvaltning - En bostadsfastighet ska ses som en långsiktig investering som bygger på att den, i takt med tiden, alltid förblir attraktiv för människor att leva i.  

Ekonomiskt hållbar förvaltning - Såväl löpande drift som större investeringar ska vara långsiktigt relevanta med målet att minimera behovet av underhåll och öka fastighetens värde över tiden.  

SBCs arbete för hållbar fastighetsförvaltning ska genomsyras av kvalitet och bidra till en hållbar och värdeskapande utveckling av våra kunder och av våra kunders fastigheter.  

För att möjliggöra det i en bostadsrättsförening krävs resurser, kunskap och tid. Det är SBCs affärsidé att säkerställa att våra kunder har rätt resurser, rätt kunskap och möjligheten att lägga sin tid på rätt saker.  

 

Hållbart företagande

Hållbart företagande är ett samlingsbegrepp som innefattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald. SBC ska på ett föredömligt sätt verka för en hållbar utveckling av SBCs verksamhet och samhället. Det ska ske genom fokus på kvalitet och effektiv resursförbrukning, värdeskapande förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling. Det innebär också att beslut, åtgärder och agerande ska ske på ett sådant sätt att SBC åtnjuter samhällets, branschens och kundernas förtroende, nu och i framtiden. 

Såväl de produkter och tjänster som SBC levererar till kund som alla interna aktiviteter och åtgärder, som pågår eller äger rum inom verksamheten, ska kännetecknas av högsta möjliga kvalitet med minsta möjliga resursförbrukning och minsta möjliga miljöpåverkan.  

SBC skall erbjuda en säker, inkluderande och stimulerande arbetsmiljö där verksamhetens medarbetare trivs, utvecklas och mår bra, såväl fysiskt som psykiskt. Risker och förekomsten av arbetsrelaterade olyckor, tillbud och sjukdomar skall förebyggas systematiskt. Medarbetarna skall ha tydliga mål för verksamheten, väl definierade arbetsuppgifter och befogenheter samt förutsättningar - såsom tid, kunskap och resurser - för att utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt.  

SBC skall värna om den enskilda individen och vara en lyhörd och tillgänglig arbetsgivare. Alla medarbetare skall uppmuntras till att medverka i arbetet för en bra arbetsmiljö, genom att ta ansvar för sitt arbete och visa omtanke om varandra. SBC, som arbetsplats, skall vara jämställd, främja ömsesidig respekt och goda relationer mellan anställda, motarbeta utanförskap och vara helt fri från alla former av trakasserier och våld.  

Organisationen skall känna till och följa gällande lagstiftning och alltid sträva efter att skapa förbättring, oavsett om det gäller de tjänster och produkter vi levererar till våra kunder eller våra egna interna arbetssätt. 

Enkelt att förvalta fastigheter

SBCs mål är att det ska vara enkelt att förvalta fastigheter professionellt och hållbart. SBC vill vara en förebild i en hållbar utveckling, och på så sätt bidra till ett hållbart boende och fastighetsägande vilket i förlängningen leder till ett hållbart samhälle. 

Mer om våra tjänster