Gå till huvudinnehållet

Därför behöver brf:en en aktiv valberedning

En aktiv valberedning är en förutsättning för en fungerande styrelse. Här berättar vi varför.

Vad är en valberedning?

En valberedning i en bostadsrättsförening föreslår och presenterar ledamöter och suppleanter till styrelsen. Valberedningens uppgift är alltså att se till att bostadsrättsföreningens styrelse har aktiva ledamöter och att den fungerar.

Vad gör en valberedning?

Förutom att föreslå ledamöter och suppleanter till styrelsen presenterar valberedningen även revisorer, revisorssuppleanter, nya ledamöter till valberedningen och medlemmar till andra arbetsgrupper i föreningen. Valberedningen kan i vissa fall även ge förslag på arvoden och andra ersättningar.

Hur valberedningen arbetar är upp till föreningen. Ofta påbörjas dock valberedningens arbete alltför sent inför årsstämman, och därför rekommenderar vi att man upprättar riktlinjer för valberedningens uppdrag för att se till att arbetet pågår under hela förvaltningsåret. På så sätt bäddar man för att bostadsrättsföreningen alltid ska ha en aktiv styrelse som förvaltar bostadsrättsföreningens hus på bästa sätt.

Hur väljs valberedningen?

Ledamöterna till valberedningen väljs av föreningsstämman. Stämman utser också vem av ledamöterna som är sammankallande till valberedningens möten.

Det är viktigt att personerna i valberedning känner de boende och väljer lämpliga och aktiva ledamöter till styrelsen. Sedan juli 2018 är det nämligen förbjudet att utse så kallade målvakter, det vill säga styrelseledamöter som inte avser att delta i styrelsens verksamhet.

Måste man ha en valberedning?

Det finns inget lagkrav på att en bostadsrättsförening måste ha en valberedning, däremot kan ett sådant krav finnas i stadgarna. Om delar av eller hela valberedningen avgår, brukar man normalt inte kalla till en extra föreningsstämma för att utse ny valberedning. Men det kan ändå vara lämpligt om det visar sig vara svårt att få ihop en styrelse inför kommande ordinarie föreningsstämma.

Frågor och svar

Stämman väljer normalt sett endast ordinarie ledamöter och suppleanter, därefter konstituerar styrelsen sig själv. Valberedningen behöver därför inte föreslå vem som ska vara ordförande i bostadsrättsföreningen.

Om det saknas kandidater till bostadsrättsföreningen styrelsearbetet är det viktigt att få medlemmarna att förstå allvaret i situationen och att de behöver vara beredda att gemensamt ta ansvar för föreningen. Bostadsrättsföreningens styrelse ska bestå av minst tre
ledamöter och Bolagsverket bevakar att en behörig styrelse finns registrerad. Om den inte har det kan den riskera tvångslikvidation, det vill säga att Bolagsverket beslutar att avsluta föreningen.