Fråga oss
Årsstämma i brf
Start / Kunskapscentrum / Kunskapsbibliotek / Årsstämma i bostadsrättsförening

Årsstämma i brf - så går den till

Som styrelse i en bostadsrättsförening finns det en del att tänka på inför stämman. När ska kallelsen skickas ut, hur fungerar det med motioner och när bestäms arvodet? Här har vi samlat viktiga hållpunkter för att underlätta ert arbete med årets stämma.


Föreningsstämma, årsstämma, årsmöte, ja kärt barn har många namn. Oavsett vad ni väljer att kalla den i just er brf är stämman det högst beslutande organet. Därför är det viktigt att den går korrekt till. Vi på SBC hjälper er såklart gärna, med allt från detaljfrågor till att ordna hela stämman.

När hålls stämman i en bostadsrättsförening?

Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkensskapsårets utgång. Vanligast är att stämman infaller någon gång mellan mars och juni. Det är viktigt att årsredovisningen är klar och att medlemmarna tagit del av den innan stämman hålls.

Vad är en extra föreningsstämma?

Om det dyker upp en fråga som det måste fattas beslut om innan den ordinare stämman hålls, kan ni i styrelsen, revisorn eller medlemmar i bostadsrättsföreningen begära en extra föreningsstämma. 

Lämna in motioner till stämman

Inför stämman har föreningens medlemmar möjlighet att lämna in motioner, det vill säga förslag på beslut som det sedan röstas om på stämman. Motionen måste lämnas in innan årsstämman för att tas upp, hur långt innan står i föreningens stadgar.

Kallelse till stämman

Styrelsen ansvarar för att skicka ut en kallelse till stämman. Om inget annat står angivet i stadgarna ska kallelsen till ordinarie stämma utfärdas tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före. Är det en extra stämma, som inte ska behandla stadgeändring, likvidation, fusion eller förenklad avveckling, skickas kallelsen ut tidigast sex veckor innan och senast två veckor innan.

Vilka beslut tas på stämman?

Det finns frågor som styrelsen i en bostadsrättförening inte kan ta beslut om. Stadgeändringar, val av styrelse och arvode är några exempel. Det kan också vara beslut som innebär stora förändringar av föreningens mark eller hus. Viktigt att komma ihåg är att stämman bara kan fatta beslut om frågor som tagits upp i kallelsen.

Vem har rösträtt i en brf?

På stämman har endast medlemmar i bostadsrättsföreningen rösträtt. Huvudregeln är en röst per medlem, men maximalt en röst per bostadsrätt. I en lägenhet där det bor två eller fler personer har alltså bara en av dessa rösträtt.

Val av styrelse, revisorer, valberedning i en bostadsrättsförening

I stadgarna ska det stå hur många ledamöter och suppleanter som ska ingå i styrelsen. På stämman presenterar valberedningen förslaget på vilka ledamöter och suppleanter som styrelsen ska bestå av samt längden på mandatperiod. Stämman röstar sedan om vilka som blir invalda.

Varje bostadsrättsförening måste ha minst en revisor, denne väljs av stämman om inte något annat framgår av stadgarna. I större brf:er krävs en auktoriserad revisor och valet ska då anmälas till Bolagsverket.

Det vanligaste är att även valberedningen utses på stämman, men det finns inga lagregler som säger att det ska vara så. Ibland står det angivet i föreningens stadgar hur valberedning ska utses. 

På stämman beslutas även arvodet för styrelse, revisorer och i förekommande fall valberedning. För styrelsens arvode är det vanligast att man beslutar om det totala beloppet, och att styrelsen sen själva fördelar beloppet mellan sig. Hur stort arvodet är varierar mycket mellan föreningar, beroende på bland annat brf:ens storlek och arbetsinsats.

Att göra efter årsstämman

Genomför ett konstituerande styrelsemöte där ni fördelar de olika rollerna, som ordförande, sekreterare och kassör. I vissa fall väljs rollerna redan på stämman, titta i stadagarna för att veta vad som gäller i din förening. På mötet ska ni också besluta om firmateckning och attesträtt.

Anmäl ändringar i styrelsen till Bolagsverket. Om ni är en samfällighetsförening ska ni anmäla ändringarna till Lantmäteriet.

Skriv protokoll för stämman och det konstituerande mötet. Inom tre veckor efter stämman ska protokollet finnas tillgängligt för föreningens medlemmar.

Gå vår utbildning! Om du och dina styrelsekollegor vill lära er mer om styrelsearbete, finns vår digitala utbildning i styrelsearbete.

SBC hjälper er med stämman

Behöver din bostadsrättsförening hjälp med stämman? Vi på SBC hjälper gärna till!

Få kostnadsfri offert på stämman

Våra juridiska tjänster