Gå till huvudinnehållet

Allt du behöver veta som ny i styrelsen

Är du ny i styrelsen? Att bli invald i en bostadsrättsförenings styrelse är inte bara ett viktigt åtagande, utan också ett spännande uppdrag! Din roll som styrelseledamot är central för att styra och förvalta föreningen. Men utan tillräckligt med kunskap är det lätt att göra fel, därför har vi samlat allt du behöver veta som ny styrelseledamot.

Styrelsens uppgifter och ansvar i en brf

Som styrelseledamot i en bostadsrättsförening har du ett viktigt ansvar att förvalta föreningen och hålla fastigheten i gott skick. Det innebär bland annat att sköta bostadsrättsföreningens löpande ekonomi och det kontinuerliga underhållet av fastigheten och dess olika tekniska system.

Många styrelser i väljer att ta hjälp av en fastighetsförvaltare för den ekonomiska och tekniska förvaltningen, samt för stöd inom fastighetsrätt och underhållsarbeten av fastigheten. I en brf bär styrelsen det yttersta ansvaret för föreningens förvaltning och ekonomi, enligt svensk lag och föreningens egna stadgar. Därför är det bra att ta hjälp av en extern förvaltare med kunskap om de myndighetskrav, regler och lagar som en bostadsrättsförening står under.

Styrelsen i en bostadsrättsförening har en rad befogenheter, inklusive att fatta beslut som påverkar föreningens ekonomi och underhåll. Styrelsens ansvar omfattar att förvalta föreningens tillgångar, säkerställa att underhållsplaner följs och att budgeten hålls.

Att sitta i styrelsen innebär att du deltar i att fatta viktiga beslut som påverkar alla medlemmar i föreningen. Styrelsearbete kräver både engagemang och samarbete för att säkerställa att föreningen drivs effektivt och rättvist.

Beslutsfattande och styrelsemöten – en stor del av styrelsearbetet

Beslutsfattande och styrelsemöten är centrala inslag i styrelsearbetet och utgör en grundläggande del av styrelsens funktion. Besluten tas genom omröstning på styrelsemöten och ska alltid dokumenteras i protokoll. Ibland behöver vissa beslut medlemmarnas godkännande, vilket i så fall sker under en årsstämma eller extrastämma..

Ordföranden kan kalla till extra styrelsemöten vid behov eller om en styrelseledamot begär det. Möten behöver inte alltid hållas fysiskt på samma plats, de kan lika gärna ske via telefon eller videokonferens. I vissa fall kan beslut även fattas genom mejl.

Exempel på beslut som styrelsen kan behöva ta:

  • Ekonomiska beslut: Fastställa budgeten och prioritera ekonomiska resurser för att säkerställa föreningens ekonomiska hälsa.
  • Underhåll och fastighetsförvaltning: Besluta om renoveringar, reparationer och långsiktiga underhållsplaner för att hålla fastigheten i gott skick.
  • Medlemsbeslut: Godkännande av nya medlemmar och hantering av andrahandsuthyrning.

Lagar och regler för styrelsen

En bostadsrättsförening styrs av flera viktiga lagar och regler som säkerställer en korrekt och rättvis verksamhet:Illustration blå vågskål.

Dessa lagar och regler är avsedda att skydda både föreningen och föreningens medlemmar. Om din förening hyr ut lägenheter eller lokaler, är även hyreslagen (12 kap. jordabalken) tillämplig. Utöver dessa regler finns även vissa principer som du som styrelsemedlem behöver följa.

Tystnadsplikt

Styrelsearbetet innebär ett förtroendeuppdrag med tystnadsplikt. Känslig information om medlemmar måste hållas konfidentiell enligt GDPR, även efter att du lämnat styrelsen. Därför är innehållet i styrelseprotokollen endast tillgängligt för styrelsen och föreningens revisorer. Att respektera tystnadsplikten är avgörande för att upprätthålla förtroendet mellan styrelsen och medlemmarna.

Vårdplikt

Som styrelsemedlem har du vårdplikt, vilket innebär att du ansvarar för att föreningens ekonomi och fastighet sköts på ett ansvarsfullt sätt. Det inkluderar att fatta välgrundade beslut om ekonomin, fastigheten och medlemskapet. Samarbetet med föreningens ekonomiska förvaltare kan vara till stor hjälp för att uppfylla dessa ansvar.

Lydnadsplikt

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening, och styrelsen måste följa de beslut som stämman fattar. Det är viktigt att hålla sig inom ramarna för gällande lagar och föreningens stadgar. Om ett beslut bryter mot lag eller stadgar, har styrelsen rätt att agera emot stämmans beslut. Samtidigt ska stämman inte fatta beslut i förvaltningsfrågor som ligger på styrelsens ansvar. Vi på SBC hjälper gärna till att reda ut var ansvarsgränserna går.

Jävsprincipen

Jävsprincipen innebär att undvika situationer där dina personliga eller ekonomiska intressen kan påverka din förmåga att fatta objektiva beslut. Om du befinner dig i en situation där en intressekonflikt kan uppstå, till exempel om du har en nära relation med en entreprenör som är involverad i en upphandling, bör du avstå från att delta i beslutet. Det säkerställer att föreningens intressen alltid prioriteras. Som styrelseledamot har du en skyldighet att själv uppmärksamma övriga i styrelsen om du kan betraktas som jävig.

Lojalitetsplikt

Din lojalitetsplikt innebär att du alltid ska sätta föreningens intressen i första rummet – före dina egna eller andras. Det handlar om att agera på ett sätt som främjar föreningens mål och att undvika handlingar som kan skada föreningen. Till exempel kan det innebära att avstå från att delta i beslut som kan gynna dina personliga intressen på bekostnad av föreningens.

Likhetsprincipen

Likhetsprincipen ser till att alla medlemmar behandlas lika och rättvist, utan någon form av diskriminering eller partiskhet. Beslut ska grundas på objektiva och relevanta faktorer utan att favorisera eller missgynna någon på grund av personliga egenskaper, bakgrund eller relationer.

Vill du lära dig mer om styrelsearbetet?

Om du vill fördjupa dina kunskaper om hur styrelsearbetet fungerar, kan vi varmt rekommendera vår utbildning "Ny i styrelsen" samt våra andra webbinarier och utbildningar. Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss via SBC Hemma eller genom vår kostnadsfria rådgivning! Vi finns här för att hjälpa dig.

Du kanske också är intresserad av