Gå till huvudinnehållet

Kapitaltillskott för brf

Kapitaltillskott i bostadsrättsföreningar kan användas om föreningen behöver förändra sin ekonomi. Här guidar vi dig igenom hur ett kapitaltillskott fungerar.

Vad är kapitaltillskott?

Kapitaltillskott är ett sätt att förändra bostadsrättsföreningens ekonomi genom att låta medlemmarna tillföra nytt kapital till föreningen. Pengarna som medlemmarna betalar in kan användas för att amortera på föreningens lån eller för att täcka kostnaderna vid en större närstående renovering. Genom kapitaltillskott kan föreningen låta medlemmarna bidra till en långsiktig stabilitet och utveckling genom att minska föreningens skulder.

Direkt kapitaltillskott för bostadsrätt

Syftet med direkt kapitaltillskott är att minska bostadsrättsföreningens skulder, vilket i sin tur minskar boendekostnaderna för medlemmarna. Att göra ett direkt kapitaltillskott innebär i praktiken att delar av föreningens lån flyttas över på medlemmarna. Medlemmarna kan göra avdrag för sitt kapitaltillskott vilket gör det skattemässigt gynnsamt. 

För att göra ett direkt kapitaltillskott krävs ett stämmobeslut om att höja insatserna i föreningen. Huvudregeln är att beslutet ska tas med full enighet av alla röstberättigade medlemmar i föreningen. Om full enighet inte nås kan beslutet tas av föreningsstämman med kvalificerad majoritet samt att hyresnämnden ska godkänna beslutet. De medlemmar som inte har deltagit på stämman, valt att rösta nej till förslaget eller som lagt ner sin röst, får då möjlighet att få sin sak prövad i hyresnämnden.

Ett kapitaltillskott som görs genom höjning av insatsen är knutet till respektive medlem och bokförs som bundet eget kapital i föreningen. Det vanliga är att medlemmarna tar egna lån för att bekosta kapitaltillskottet.

Räkna ut kapitaltillskott

Hur mycket en medlem ska betala in i kapitaltillskott genom insatshöjning styrs av hur stor ägarandel medlemmen har i bostadsrättsföreningen. Kapitaltillskottet kan sen användas till amortering av föreningens lån eller för att finansiera kommande underhåll i bostadsrättsföreningen.

Avdrag i deklarationen för kapitaltillskott 

Bostadsrättsföreningens medlemmar har rätt att göra avdrag för kapitaltillskottet i sin deklaration hos Skatteverket. Skatteavdrag för kapitaltillskott kan göras:

  • När medlemmen överlåter sin bostadsrätt
  • Årligen för räntekostnaderna

Indirekt kapitaltillskott för bostadsrätt

En annan metod är frivilligt kapitaltillskott, vilket innebär att en medlem väljer att lösa ”sin del” av bostadsrättsföreningen lån. Med indirekt kapitaltillskott menas den del av medlemmens avgift för bostadsrätten som används för att amortera på bostadsrättsföreningens lån. När medlemmen överlåter sin bostadsrätt kan hen göra skatteavdrag för att genom betalda avgifter ha bekostat föreningens amorteringar. 

För bostadsrättsföreningen blir innebörden att man får fler olika andelstal:

  • Ägande i bostadsrättsföreningen (insats/hela insatskapitalet)
  • Avgift för driftskostnader
  • Kapitalkostnadsdelen

För att bostadsrättsföreningen ska kunna ha flera olika andelstal krävs en stadgeändring. Detta eftersom föreningen då har så kallade differentierade andelstal. Båda grunderna för andelstalen (ett för avgift för driftskostnader och ett för kapitalkostnadsdelen) ska anges i stadgarna. Frivilliga kapitaltillskott bokförs inte som insatskapital utan som kapitaltillskott.

Beräkna indirekt kapitaltillskott

För att beräkna ut det indirekta kapitaltillskottet för en medlem i bostadsrättsföreningen används följande formel:
Bostadsrättsföreningens avdragsgilla amorteringsbelopp (under boendetiden) multiplicerat med medlemmens andel i föreningen.

Avdrag för frivilligt kapitaltillskott

Medlemmar kan göra avdrag för sitt frivilliga kapitaltillskott. Detta görs:

  • När medlemmen överlåter sin bostadsrätt
  • Årligen för räntekostnaderna

Funderar din förening på kapitaltillskott? Ta hjälp av våra jurister!

Våra kunniga jurister konsulterar och bistår din förening genom hela processen vid kapitaltillskott - från utredning till beslut.

Vad behöver du hjälp med?