Gå till huvudinnehållet

Roller i styrelsen

Nyfiken på styrelsearbetet i en bostadsrättsförening? Genom att förstå vad varje roll innebär kan du bidra på bästa sätt och göra en verklig skillnad i din förening. Här hittar du allt du behöver veta om de olika rollerna och deras specifika ansvarsområden.

Vad gör styrelsen i en brf?

Att sitta i styrelsen i en bostadsrättsförening är ett viktigt uppdrag med ansvar för fastigheten och ekonomin, styrt av lagar och föreningens stadgar. Styrelsens ansvar omfattar både operativa och strategiska beslut, vilket gör ett välfungerande styrelsearbete centralt för brf:ens framgång. Styrelsearbetet i en bostadsrättsförening innebär att hantera dagliga uppgifter samt långsiktiga strategiska beslut för föreningens bästa.

Styrelsen består vanligtvis av 3 till 7 personer, inklusive ledamöter och suppleanter. Varje medlem i en brf-styrelse har specifika ansvarsområden och roller för att säkerställa att arbetet fungerar smidigt. Att förstå dessa roller är avgörande för att kunna bidra effektivt och göra en positiv inverkan i föreningen. Nedan kan du läsa mer om varje specifik roll.

Styrelseledamotens ansvar

Som ledamot i bostadsrättsföreningen är du aktiv i beslutsfattandet och bidrar med din expertis för att främja föreningens bästa. Det är viktigt att förstå att ansvaret som styrelseledamot bostadsrättsförening innebär att du är en nyckelperson för föreningens utveckling och välmående. Som ledamot i en brf har du ett viktigt ansvar att säkerställa att styrelsearbetet fungerar effektivt och att föreningens mål uppnås.

Suppleant i styrelsen

Som suppleant i styrelsen för en bostadsrättsförening är din roll att temporärt ersätta ordinarie ledamöter vid frånvaro och säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete. Även om du är suppleant i styrelsen, och inte en ordinarie ledamot, är det viktigt att du är insatt och beredd att hoppa in och ta beslut om en ledamot är frånvarande. Därför bör du som suppleant i en bostadsrättsförening vara delaktig i alla styrelsemöten. Detta innebär att du behöver vara informerad om alla frågor och ärenden för att kunna fullgöra ditt ansvar som suppleant. Att förstå vad en suppleant gör i en bostadsrättsförening är viktigt att veta för att kunna bidra effektivt.

Ordförande i en bostadsrättsföreningen

Som ordförande i en bostadsrättsförening har du en avgörande roll i styrelsen. Du leder och organiserar styrelsearbetet och fungerar som föreningens representant vid olika tillfällen. Din uppgift som ordförande i en brf-styrelse är att säkerställa att alla beslut tas på ett korrekt sätt och att möten hålls effektivt.

En ordförande i bostadsrättsförening har ett stort ansvar för att leda styrelsen och främja föreningens bästa. Därför är val av ordförande i bostadsrättsföreningen en viktig del som säkerställer att rätt person leder arbetet.

I vissa fall kan det vara aktuellt med en utomstående ordförande i bostadsrättsförening, exempelvis i en föreningsstämma. Dessutom finns ofta en vice ordförande i en bostadsrättsförening som stödjer ordföranden i hans eller hennes uppgifter. Styrelseordförandens ansvar omfattar också att säkerställa att föreningen följer lagar och stadgar.

Kundportalen SBC Hemma

– ett digitalt verktyg som förenklar din förenings vardag

I SBC Hemma får du tydlig överblick över föreningens ekonomi och fastigheter. Du loggar enkelt in när och var det passar dig.

Sekreteraren i bostadsrättsföreningen

Sekreteraren i en bostadsrättsförening, även kallad protokollförare, har en viktig roll i att säkerställa att alla beslut och diskussioner dokumenteras korrekt. Det är sekreterarens ansvar att föra protokoll över de beslut som fattas under styrelsemöten.

Förutom att dokumentera besluten ska sekreteraren hålla ordning på all dokumentation och se till att informationen är lättillgänglig för dem som behöver den. Protokollen är inte offentliga handlingar och är endast tillgängliga för styrelsen och revisorn. Genom att noggrant föra protokoll och arkivera dem på ett säkert sätt bidrar sekreteraren till en effektiv och transparent administration i föreningen.

Kassörens ansvar i bostadsrättsföreningen

Kassören i en bostadsrättsförening har det övergripande ansvaret för föreningens ekonomi, inklusive budget, bokföring och ekonomiska transaktioner. Som kassör i bostadsrättsföreningen är du nyckelpersonen för att säkerställa en sund och välskött ekonomi för föreningen. En kassör i en brf bidrar väsentligt till föreningens ekonomiska hälsa och stabilitet. Kassören har ofta en nära dialog med den ekonomiska förvaltaren för att effektivt hantera ekonomiska frågor och beslutsfattande.

Kommunikatör i bostadsrättsföreningen

Att ha en kommunikationsansvarig i styrelsen har blivit alltmer vanligt. Kommunikatörens roll är att hantera föreningens kommunikation, ta hand om föreningens hemsida och sprida information till medlemmarna om aktuella händelser, beslut och andra relevanta ärenden. En kommunikationsansvarig bidrar till att skapa öppenhet och transparens mellan styrelsen och medlemmarna i föreningen.

Revisorn i bostadsrättsföreningen

Utöver styrelsens ansvar ska det även finnas en revisor i bostadsrättsföreningen som inte ingår i styrelsen. En revisor i bostadsrättsföreningen har till uppgift att opartiskt och kritiskt granska ekonomiska transaktioner samt säkerställa att de följer lagar och föreningens stadgar. Revisorn rapporterar sedan till medlemmarna. Revisorns roll är avgörande för att säkerställa transparens och förtroende kring föreningens ekonomiska förvaltning. Vem som helst kan inte vara revisor i en brf; dels krävs sakkunskap, men personen i fråga får heller inte själv sitta i styrelsen eller vara närstående till någon i styrelsen.

Du kanske också är intresserad av