Gå till huvudinnehållet

När kan styrelsen neka medlemskap?

När någon köper en bostadsrätt ska styrelsen pröva om köparen ska antas som medlem i bostadsrättsföreningen. Vi reder ut vad ni i styrelsen kan använda som beslutsunderlag – och i vilka fall en köpare kan nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen.

Godkänna ansökan om medlemskap i brf

När ni i styrelsen avgör om en köpare ska bli godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen kan ni använda följande som beslutsunderlag:

  • Föreningens stadgar
  • Bostadsrättslagen
  • Hyresnämndens praxis

Kontrollera vad era stadgar säger, och se till att de är uppdaterade och inte strider mot bostadsrättslagen. Om stadgarna strider mot bostadsrättslagen är de inte giltiga och får inte tillämpa dem i en medlemskapsprövning.

Vad säger stadgarna om medlemskap i bostadsrättsföreningen?

Föreningens stadgar kan innehålla regler om själva medlemsprövningen. Exempelvis hur snabbt beslutet ska ske. Vanligtvis ska prövningen ske inom en månad, men det finns föreningar som har både längre och kortare prövningstid.

Stadgarna kan även innehålla regler om olika saker som styrelsen ska ta hänsyn till när prövningen görs. Det kan bland annat vara bosättnings- och redighetskrav i olika former. Kraven kan exempelvis hindra spekulationsköp med omfattande andrahandsuthyrning men det kan även handla om medlemmar som befaras ha svårt att göra rätt för sig. Alla krav är inte godtagbara för att neka medlemskap. Det är exempelvis inte möjligt att neka någon medlemskap på grund av en viss förmögenhet eller ett visst medborgarskap.

Neka medlemskap i bostadsrättsförening

Om köparen uppfyller de villkor för medlemskap som finns i stadgarna, får styrelsen inte neka medlemskap i bostadsrättsföreningen. Prövningen ska alltså i första hand ligga till grund mot stadgarna.

Det händer att föreningens stadgar inte tillåter delat ägande eller juridisk person som medlem och då kan styrelsen neka medlemskap hos köpare som köpt in sig en del i en bostadsrätt.

När en köpare nekas medlemskap i en bostadsrättsförening återgår köpet. Tänk på att om ni i styrelsen missköter en medlemskapsprövning, kan föreningen bli skadeståndsskyldig mot säljaren. Skadan beräknas oftast som skillnaden mellan avtalat pris och det pris som bostadsrätten senare säljs för.

Neka medlemskap i brf för juridisk person

Juridiska personer får alltid vägras medlemskap i en bostadsrättsförening, om inte stadgarna säger något annat.

Frågor och svar

Det är ni i styrelsen som avgör frågan om medlemskap med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Föreningen har vanligtvis rätt att neka medlemskap till en köpare som inte kan antas fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen.

Juridisk rådgivning

När ni i styrelsen behöver rådgivning kring medlemskap i bostadsrättsföreningen, kontakta våra fastighetsjurister med lång erfarenhet i frågan.

Vad behöver du hjälp med?