Fråga oss
SBC hjälper er hantera stämmorna på bästa sätt!
Start / Aktuellt / SBC hjälper er hantera stämmorna på bästa sätt!

SBC hjälper er hantera stämmorna på bästa sätt!

Sedan i går den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Det gäller således inte föreningsstämmor som är privata sammankomster.


Med detta sagt är Covid-19 sedan den 2 februari 2020 klassad som samhällsfarlig sjukdom. Per den 29 mars fanns enligt Folkhälsomyndigheten 3 700 laboratoriebekräftade sjukdomsfall i Sverige och 110 avlidna, främst i åldersgrupper över 70 år. Enligt smittskyddslagen har den enskilde ett ansvar att medverka till förebyggande av smittspridning genom rimliga försiktighetsåtgärder. Den som har anledning att misstänka att man bär på smittan ska vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk. De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man stannar hemma om man känner sig sjuk, särskilt äldre har större risk att bli svårt sjuka. De som är över 70 år eller annars tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom av luftvägsinfektioner rekommenderas begränsa sina nära kontakter och undvika folksamlingar.

Vi på SBC uppmanar våra kunder att hålla sig underrättade om och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi tar situationen på största allvar och har arbetat intensivt för ta fram alternativ för de kunder som inte vill hålla sina ordinarie föreningsstämmor på traditionellt vis med de risker det kan medföra.

Gällande rätt måste dock följas för att stämmobesluten inte ska bli ogiltiga eller kunna klandras på grund av formfel och årsstämman måste enligt lagens utgångspunkt hållas inom 6 månader från räkenskapsårets utgång, dvs. senast den 30 juni.

Ny tillfällig lag
Regeringen har den 26 mars lämnat förslag om en ny tillfällig lag som föreslås träda i kraft den 15 april 2020 och som upphör vid utgången av 2020. Lagen syftar till att underlätta för bl.a. bostadsrättsföreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras. Förslaget möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna. Fler kommer att kunna vara ombud än tidigare, det ges möjlighet att företräda fler medlemmar via fullmakt och möjligheten till poströstning införs, vilket tidigare endast varit möjlig för andra ekonomiska föreningar. Vi återkommer med mer information när lagen ´är antagen.

Tyvärr har det inte getts någon dispens att hålla stämman senare än 6 månader, vilket både vi och många av våra kunder hade välkomnat. Läs dock mer längre ner.

Lagen, om den går igenom, kommer ändå att minimera riskerna på ett betydande sätt. Vi på SBC rekommenderar att bostadsrättsföreningar i första hand skjuter fram sina stämmor till så nära den sista juni 2020 som möjligt och att stämmorna hålls i större lokaler (t.ex. aulor) eller utomhus om vädret tillåter. Med utökade ombuds- och fullmaktsregler kommer antalet deltagare också vara mindre.

Stämma med digital närvaro
Vi på SBC kan också erbjuda våra kunder stämmor med digital närvaro. Helt digitala stämmor går inte att hålla inom bostadsrättsföreningar enligt lagen. Stämman måste ledas från en fysisk lokal och medlemmar som vill måste ges möjlighet att närvara i den fysiska lokalen. Stämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte och i den lokal stämman kallas till. Med hänsyn till den rådande situationen bör dock styrelsen starkt rekommendera medlemmarna att delta digitalt. En annan begränsning är att det inte går att utesluta att utomstående kan följa stämman från distans då man inte vet vilka övriga som sitter tillsammans med den röstberättigade. För att stämman ska kunna tillåta digital närvaro och hållas under dessa former måste samtliga som närvarar vid stämman godkänna förutsättningarna att utomstående får följa stämman.

Skrivbordsstämma (Stämma ”per capsulam”)
För bostadsrättsföreningar där det kan antas råda konsensus om alla beslut är det möjligt att hålla s k skrivbordsstämma. I praktiken lämpar det sig för mindre föreningar där alla kan antas vara överens om de beslut som ska fattas. Vi kan bistå med konsultation om det lämpar sig för just er förening, lämna förslag på beslutsprotokoll där också besluten och deras närmare innebörd tydliggörs, ge råd om vilken information som bör biläggas protokollet, informationsskrivelse till medlemmar om förfarandet samt råd till styrelsen kring formalian, vilka beslut som kan skjutas upp till fortsatt stämma och kontroll av justerat protokoll. Vi kan även ta rollen som ”extern ordförande” och säkerställa formalian. När den sista röstberättigade signerat protokollet anses stämman ha avhållits.

Uppskjuten stämma
Vi har åt ett antal föreningar utrett vilka rättsverkningar som inträffar och hur dessa ska hanteras om ordinarie föreningsstämma inte hålls inom föreskriven tid, dvs. före den 30 juni 2020. Olika rättsverkningar kan inträffa beroende på föreningens storlek och verksamhet. Om er förening vill senarelägga stämman kan vi hjälpa er att utreda vilka rättsverkningar som kan inträffa för just er förening och hur ni bör hantera dessa.

Lokalhyresgäster
På grund av pandemiutbrottet har många lokalhyresgäster fått en försämrad ekonomi och betalningssvårigheter vilket kan leda till obetalda hyror, konkurser och risk för att bostadsrättsföreningarna inte får betalt för sin fordran på hyra i konkursen. Att driva en lokalhyresgäst i konkurs kan i slutändan kosta föreningen mer än att sätta ner hyran eller ge anstånd med betalning av hyra. Det kan vidare vara svårt att få täckning för kostnaderna att avhysa en hyresgäst om denne saknar utmätningsbara tillgångar. Det är förenat med transaktionskostnader att hitta en ny hyresgäst och under de rådande förhållanden kan en lokal stå tom en längre tid med uteblivna hyresintäkter som följd.

Mot den bakgrunden och då många föreningar också av sympati med det drabbade näringslivet vill understödja verksamheten eller hålla liv i en i övrigt god hyresrelation, har många av våra kunder valt att ge anstånd med betalningen av hyran. Det är då viktigt att skriva en överenskommelse med hyresgästen där anståndstiden och anståndsbeloppet regleras och vad som händer om en avbetalningsplan inte följs.

Regeringen har föreslagit en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher såsom sällanköpshandel, hotell och restaurang. Detta måste dock godkännas av EU då det är fråga om ett statsstöd. Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni 2020 i dessa utsatta branscher kommer kunna söka stöd för att kompensera en del av hyresnedsättningen. Vi återkommer med mer information gällande detta.

Vi råder bostadsrättsföreningen att börja med att ge anstånd till hyresgäster som har ett faktiskt hinder att fullfölja hyreskontraktets förpliktelser till följd av coronaviruset. Därefter kan föreningen besluta om att sätta ner hyran och skriva av föreningens fordran. Föreningen rekommenderas avvakta till dess att beslutet träder i kraft och man kan avvakta hyresgästens återhämning. Vi kommer sedan, om förslaget går igenom, kunna bistå med att via länsstyrelserna söka kompensationen.

Innan föreningen beslutar om anstånd med hyran bör ni säkerställa att betalningsoförmågan beror på förhållanden hänförliga till smittspridningen, då betalningsoförmåga kan bero på andra omständigheter och kan ha förelegat en längre tid utan hänsyn till coronaviruset.

Tveka inte att ta kontakt med våra bostadsrättsjurister för rådgivning. Ni når oss på 0771-722 722 eller juridik@sbc.se.