Fråga oss
SBC hjälper er hantera stämmorna på bästa sätt!
Start / Aktuellt / SBC hjälper er hantera stämmorna på bästa sätt!

SBC hjälper er hantera stämman på bästa sätt!

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som infördes med anledning av pandemin, har upphört att gälla vid årsskiftet 2021/2022 och kommer inte att förlängas. Syftet med den tillfälliga stämmolagen har varit att underlätta genomförandet av stämmor på sätt som begränsar risken för spridning av covid-19.


Lagen har möjliggjort för bostadsrättsföreningen att genomföra sin stämma helt utan fysiskt deltagande, antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att medlemmarna deltagit vid stämman enbart genom poströstning. Från och med årsskiftet måste föreningsstämma således genomföras enligt ordinarie regler.

Covid-19 är sedan den 2 februari 2020 klassad som samhällsfarlig sjukdom. Enligt smittskyddslagen har den enskilde ett ansvar att medverka till förebyggande av smittspridning genom rimliga försiktighetsåtgärder. Den som har anledning att misstänka att man bär på smittan ska vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk. De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man stannar hemma om man känner sig sjuk, särskilt äldre har större risk att bli svårt sjuka. De som är över 70 år eller annars tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom av luftvägsinfektioner rekommenderas begränsa sina nära kontakter och undvika folksamlingar.

Vi på SBC uppmanar våra kunder att hålla sig underrättade om och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi tar situationen på största allvar och har arbetat intensivt för ta fram alternativ för de kunder som inte vill hålla sina ordinarie föreningsstämmor på traditionellt vis med de risker det kan medföra.

Gällande rätt måste dock följas för att stämmobesluten inte ska bli ogiltiga eller kunna klandras på grund av formfel och årsstämman måste enligt lagens utgångspunkt hållas inom 6 månader från räkenskapsårets utgång, dvs. senast den 30 juni för föreningarna med kalenderår som räkenskapsår.

Den tillfälliga lagen har upphört

Den 15 april 2020 trädde en tillfällig lag i kraft i syfte att underlätta för bl.a. bostadsrättsföreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras. Förslaget möjliggjorde att antalet deltagare vid stämman kunde hållas nere samtidigt som medlemmarna ändå skulle få ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna. Fler kunde vara ombud än tidigare, det gavs möjlighet att företräda fler medlemmar via fullmakt och möjligheten till poströstning infördes, vilket tidigare endast varit möjlig för andra ekonomiska föreningar. Lagen har inte förlängt efter årsskiftet 2021/2022, vilket SBC och många av våra kunder hade välkomnat. 2022 års föreningsstämmor måste därför hållas enligt ordinarie regler.

Hybridstämma i lokal med digital närvaro

Genom att hålla årets föreningsstämma som hybridstämma kan föreningen ändå minimera riskerna på ett betydande sätt. Vi på SBC rekommenderar att bostadsrättsföreningen i första hand kallar till en hybridstämma som måste ledas från en fysisk lokal och de medlemmar som vill ges möjlighet att närvara i den fysiska lokalen. Stämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte och i den lokal stämman kallas till. Med hänsyn till den rådande situationen bör dock styrelsen starkt rekommendera medlemmarna att delta digitalt. En annan begränsning är att det inte går att utesluta att utomstående kan följa stämman från distans då man inte vet vilka övriga som sitter tillsammans med den röstberättigade. För att stämman ska kunna tillåta digital närvaro och hållas under dessa former måste samtliga som närvarar vid stämman godkänna förutsättningarna att utomstående får följa stämman.

Skrivbordsstämma (Stämma "per capsulam")

För bostadsrättsföreningar där det kan antas råda konsensus om alla beslut är det möjligt att hålla s k skrivbordsstämma. I praktiken lämpar det sig för mindre föreningar där alla kan antas vara överens om de beslut som ska fattas. Vi kan bistå med konsultation om det lämpar sig för just er förening, lämna förslag på beslutsprotokoll där också besluten och deras närmare innebörd tydliggörs, ge råd om vilken information som bör biläggas protokollet, informationsskrivelse till medlemmar om förfarandet samt råd till styrelsen kring formalian, vilka beslut som kan skjutas upp till fortsatt stämma och kontroll av justerat protokoll. Vi kan även ta rollen som ”extern ordförande” och säkerställa formalian. När den sista röstberättigade signerat protokollet anses stämman ha avhållits.

Alternativt kan stämman lämpligen hållas som sedvanlig fysisk stämma, men utomhus.

Uppskjuten stämma

Vi har åt ett antal föreningar utrett vilka rättsverkningar som inträffar och hur dessa ska hanteras om ordinarie föreningsstämma inte hålls inom föreskriven tid, dvs. före den 30 juni 2022. Olika rättsverkningar kan inträffa beroende på föreningens storlek och verksamhet. Om er förening vill senarelägga stämman kan vi hjälpa er att utreda vilka rättsverkningar som kan inträffa för just er förening och hur ni bör hantera dessa.

Tveka inte att ta kontakt med våra bostadsrättsjurister för rådgivning. Ni når oss på 0771-722 722 eller juridik@sbc.se.