Gå till huvudinnehållet

Vad behöver föreningen tänka på i samband med upplåtelse av uteplatser?

När solen börjar värma drömmer allt fler om en egen uteplats. Men vad behöver egentligen föreningen tänka på vid upplåtelse av uteplats åt en medlem? Här är några viktiga punkter att tänka på för att göra processen smidig och rättvis för alla medlemmar.

Vad innebär upplåtelse av uteplats?

Att upplåta en uteplats innebär att föreningen ger en medlem tillåtelse att använda en del av den gemensamma marken för att skapa en privat uteplats. Det är en betydande förändring i en förening som kräver ett beslut på en föreningsstämma. För beslut om uteplatser krävs en enkel röstmajoritet på stämman. Men om andra medlemmar påverkas negativt krävs en kvalificerad majoritet på stämman (2/3 av de röstande) och eventuellt kan beslutet även kräva ett godkännande av hyresnämnden. Det kan till exempel gälla vid en om- eller tillbyggnad eller genom ökad insyn i lägenheten.

Två alternativ om föreningen ska upplåta mark för uteplats

Efter ett beslut på en föreningsstämma kan föreningen tillåta upplåtelse av uteplats på två sätt: antingen genom arrende eller genom tilläggsupplåtelse med bostadsrätt.

Medlemmen arrenderar marken

När marken upplåts som arrende får medlemmen nyttjanderätt till marken och betalar en avgift för att nyttja uteplatsen. Nyttjanderätten övergår inte automatiskt till en ny ägare vid försäljning av bostadsrätten, utan kräver föreningens godkännande. Detta ger föreningen möjlighet att använda marken för andra ändamål i framtiden, vilket ökar flexibiliteten. Däremot innebär det också ett svagare besittningsskydd för medlemmen.

Marken upplåts med bostadsrätten

Marken kan också tilläggsupplåtas med bostadsrätt. Medlemmen betalar då en engångsavgift för att få tillgång till uteplatsen. Uteplatsen blir sedan en integrerad del av medlemmens bostadsrätt och överförs automatiskt till en ny ägare vid försäljning av bostadsrätten. Medlemmen har då samma starka besittningsskydd för uteplatsen som för själva bostadsrätten. Förutom engångsavgiften kan medlemmen också behöva betala en högre årsavgift för uteplatsen, vilket ska regleras i föreningens stadgar.

Viktigt med avtal

För att undvika missförstånd och tvister i framtiden är det nödvändigt att reglera markupplåtelsen tydligt i ett avtal mellan föreningen och medlemmen. Detta avtal fastställer förhållandet mellan medlemmen och föreningen, oberoende av vad medlemmen kommer överens om med framtida köpare. Om avtalet inte är tydligt kan det uppstå förvirring om uteplatsen ingår i bostadsrätten eller inte. Denna oklarhet kan leda till tvister både mellan köpare och säljare samt mellan föreningen och köparen. Därför är det avgörande att avtalsreglerna är klara och tydliga.

Steg för steg vid upplåtelse av uteplats

Ansökan:
Medlemmen ansöker om tillstånd hos föreningens styrelse för att bygga en uteplats.

Styrelsen överlägger:
Styrelsen granskar ansökan och bedömer dess överensstämmelse med föreningens regler och eventuell påverkan på andra medlemmar.

Kallelse till stämma:
Om styrelsen anser ansökan rimlig kallar styrelsen till en föreningsstämma för att fatta beslut om att tillåta bygget av uteplatsen.

Röstmajoritet styr beslutet:
Vid föreningsstämman fattas beslutet om att bygga uteplatsen med hänsyn till röstmajoriteten. Om ansökan kräver kvalificerad majoritet måste två tredjedelar av rösterna uppnås för att den ska godkännas.

Steg för steg vid upplåtelse av uteplats

  1. Ansökan: Medlemmen ansöker om tillstånd hos föreningens styrelse för att bygga en uteplats.
  2. Styrelsen överlägger: Styrelsen granskar ansökan och bedömer dess överensstämmelse med föreningens regler och eventuell påverkan på andra medlemmar.
  3. Kallelse till stämma: Om styrelsen anser ansökan rimlig kallar styrelsen till en föreningsstämma för att fatta beslut om att tillåta bygget av uteplatsen.
  4. Röstmajoritet styr beslutet: Vid föreningsstämman fattas beslutet om att bygga uteplatsen med hänsyn till röstmajoriteten. Om ansökan kräver kvalificerad majoritet måste två tredjedelar av rösterna uppnås för att den ska godkännas.

Ta hjälp av våra jurister

SBCs jurister har lång erfarenhet av att bistå bostadsrättsföreningar i olika juridiska frågor som rör upplåtelse av uteplatser. Du kan få råd om lämpliga upplåtelseformer och hjälpa till med upprättandet av avtal.

Vad behöver du hjälp med?


Frågor och svar kring upplåtelse av uteplats

Ja, muntliga avtal kan vara bindande, men vi rekommenderar att få godkännandet skriftligt.

Ja, om föreningen har bestämt att inga uteplatser får byggas så kan de neka medlemmen detta.

Ett bygglov kan behövas beroende på hur uteplatsen ska byggas. Oftast krävs inte bygglov om uteplatsen ska byggas med ett trädäck på marken, men säkerställ alltid med boverket om vad som gäller.