Gå till huvudinnehållet

Vindsombyggnad och lokalomvandling i bostadsrättsföreningen

Med stigande kvadratmeterpriser, särskilt i storstadsområdena, inser många bostadsrättsföreningar att de ruvar på en skatt i form av en oinredd vind, en s.k. råvind. Den kanske används till vindsförråd eller som torkvind, vilket innebär en icke optimalt utnyttjad fastighetstillgång.

Genom att själva bygga om vinden till bostadsytor och därefter upplåta vindsvåningarna, alternativt sälja av delar till medlemmar som bor under och som därmed bygger etagelägenheter -  eller genom att sälja råvinden och eventuell påbyggnadsrätt kan föreningen markant förbättra sin ekonomi. Ombyggnationen genererar en direkt intäkt, men verkar även långsiktigt gynnsamt på föreningens ekonomi då det blir fler medlemmar i föreningen som är med att dela på föreningens kostnader.

Starta lokalomvandlingen med en förstudie

SBC rekommenderar föreningar som går i vindsombyggnadstankar att alltid genomföra en förstudie som kan användas som beslutsunderlag vid ett stämmobeslut. För att bygga om en vind till bostadsrätter krävs stämmobeslut. Förstudien grundar sig på en okulär besiktning av vindsytorna och tittar på de förutsättningar som finns vad gäller detaljplan, bygglov, byggsamråd, brandkrav, utformning och tillgänglighet, varsamhet och kulturhistorisk klassificering, försörjningssystem och ljudförhållanden. Vidare tittar förstudien på vilka störningar som byggnationen kan medföra för de boende och eventuella lokalhyresgäster, konsekvenser av upplåtelsen när det gäller andelstalen och naturligtvis vilka ekonomiska konsekvenser det innebär.

Föreningen bör se över hela fastighetens underhållsbehov vid en vindsombyggnation och det är t.ex. lämpligt att samordna en takomläggning med vindsombyggnationen. Har föreningen ett stambyte nära förestående kan det löna sig att dra upp värme-, vatten- och avloppsstammar till vinden som förberedelse för en eventuell vindsombyggnation. Om förråd måste flyttas från vinden löser man lämpligast detta genom att förlägga dem till källarplanet. Befintlig underhållsplan för fastigheten behöver uppdateras eller göras om för att spegla ombyggnationen. Befintliga rökkanaler behöver kontrolleras, nya ventilationslösningar behöver komma på plats och nya ärmekällor/energiförsörjningslösningar behöver installeras. Besluten är många och omfattande, men med rätt hjälp får ombyggnadsprocessen de bästa förutsättningarna att avlöpa så smidigt som möjligt.

Juridisk hjälp

Vindsombyggnation är en process som kräver tålamod från de boende i föreningen med störningar av olika slag. Korrekt och kompetent juridisk hjälp avseende avtal och nya andelstalsberäkningar, upplåtelseavtal, tilläggsavtal och inte minst genomförandeavtal är därmed av största vikt. SBCs bostadsrättsjurister finns att tillgå som experter till föreningar och dess styrelser.

Ekonomisk hjälp

SBCs redovisningsekonomer är specialiserade på bostadsrättsföreningar. De kan vara behjälpliga vid frågor rörande fastighetens och bostadsrättsföreningens ekonomi vid tankar på vindsombyggnation och ta fram både ekonomiska scenarion och flerårsbudgetar samt gällande avskrivningsregler.

Lokalomvandling

I likhet med en vindsombyggnation så innebär en lokalomvandling att bostadsrättsföreningen helt enkelt upplåter nya bostäder, det vill säga omvandlar lokaler till bostäder eller till andra ändamål t.ex. ny lokalhyresgästanpassning. Processen är till stora delar samma som för en vindsombyggnation, med den skillnaden att lokalen/erna oftast inte
återfinns på vindsplanet och redan till viss del är förberedda och inredda. De behöver byggas om och anpassas till dagens krav på bostadslägenheter och detta låter sig lättast göras genom en försäljning av ombyggnadsrätten till ett bygg-/fastighetsutvecklingsföretag som därefter säljer av de nya lägenheterna till bostadsrättsinnehavare.

Så kan vi hjälpa din förening

Det hela börjar med en förstudie och sen projektleder vi ombyggnationen. Du får hjälp med:

  • försäljning av råvind/påbyggnadsrätt med påföljande kontrollarbeten inklusive upplåtelseavtal/genomförandeavtal
  • upprättande av förfrågningsunderlag och genomförande av upphandling gällande samtliga nödvändiga arbeten och upprättande av entreprenadavtal
  • efterföljande löpande kontroll av arbeten och ekonomi inklusive att leda byggmöten och vara medverkande vid för-, slut- och efterbesiktningar
  • efter slutförd inredning upprätta tilläggsavtal

Kontakta våra projektledare

Vad behöver du hjälp med?