Gå till huvudinnehållet

Projektledning av stambyte i bostadsrättsförening

Stambyte är ett av de större projekten som genomförs i en brf – och att anlita professionell hjälp i form av en projektledare är oftast både nödvändigt och lönsamt. Med en erfaren projektledare från SBC får ni i styrelsen den hjälp och avlastning ni behöver under stambytets alla faser.

Projektledaren förenklar stambytet och avlastar er i styrelsen

När det gäller stora åtgärder i föreningens fastighet lönar det sig att anlita professionell hjälp. Byggherren (alltså din bostadsrättsförening) är ytterst ansvarig för att stambytet utförs enligt gällande bestämmelser, något som kan kännas som en svår uppgift som styrelseledamot. Med en erfaren projektledare från SBC till hjälp blir uppdraget som byggherre betydligt enklare.

Ju tidigare projektledaren kommer in i projektet, desto större möjligheter finns att påverka processen. Det kan innebära lägre kostnader, kortare tid för genomförande och ett kvalitetssäkrat utförande. Att anlita professionell hjälp minskar också risken för att föreningen hamnar i osäkerhet och i värsta fall tvister med rättsliga följder.

Med projektledning från SBC får din förening hjälp med:

Behovsanalys

Förfrågningsunderlag för upphandling

Anbudsbedömning

Bygglov eller bygganmälan

Kontrollansvarig

Entreprenadkontrakt

Projektledning och kontroll

Nödvändiga myndighetskontakter

Besiktningar

Behovsanalys – en grundlig genomgång av stammarna i din brf

För att få en bedömning av stammarnas status och när i tiden ett stambyte är aktuellt, krävs besiktning och provtagningar av en fackman. Utifrån detta görs en ungefärlig uppfattning om återstående livslängd på stammarna, något som bör göras med god säkerhetsmarginal. Som komplement till besiktning och provtagningar analyseras driftstatistiken för:

 • vattenförbrukning
 • skador
 • avloppsstopp
 • underhandsreparationer

Bedömningen av stammarnas status tillsammans med en uppskattning av kostnader för kommande reparationer, ger en bild av vilken åtgärd som behövs när.

Upphandling av stambyte – vi hjälper din förening välja rätt entreprenör

Att ta fram förfrågningsunderlag och jämföra inkomna anbud har vi på SBC lång erfarenhet av, vi hjälper din förening att välja rätt entreprenör för jobbet.

Hjälp med kontrakt mellan brf och entreprenad

När vi upphandlar ett stambyte åt din förening, går vi igenom anbuden med både er i styrelsen och entreprenörerna. När ni sedan valt entreprenör, bjuder vi in entreprenören till ett protokollfört upphandlingsmöte. Därefter upprättas ett entreprenadkontrakt, som både ni i föreningen och entreprenören får signera.

Behöver vi bygglov eller bygganmälan inför stambytet?

I allmänhet gör vi en bygganmälan åt din bostadsrättsförening vid stambyte, vilket kan krävas även om en åtgärd inte behöver bygglov. Exempel på åtgärder som är anmälningspliktiga är vissa rivningsåtgärder, ändringar av byggnadens konstruktion eller planlösning samt väsentliga ändringar av byggnadens tekniska installationer. I vissa fall behöver vi även ansöka om bygglov för stambytet, beroende på hur byggnadens stammar löper och hur konstruktionen påverkas.

Kontrollansvarig kan krävas vid stambyte

Om en kontrollansvarig krävs vid stambytet, bistår vi med det. Huvudregeln är att en eller flera kontrollansvariga behövs om stambytet innefattar något av följande:

  • Bygglov
  • Bygganmälan
  • Marklov
  • Rivningslov

Läs mer om den kontrollansvariges roll vid ett stambyte och andra renoveringar

Projektledning, kontroll och besiktning vid stambyten

När du anlitar vår projektledning vid ett stambyte ser projektledaren till att löpande kontrollera att arbetet utförs enligt plan och budget. Projektledaren sköter även myndighetskontakter, leder byggmöten och medverkar vid slutbesiktningen.

Skicka en förfrågan om projektledning vid stambyte, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just din förening.

Frågor och svar

Kostnaden för ett stambyte skiljer sig dock utifrån varje specifik fastighet. Det kan bero på hur stammarna är placerade och formade, hur många som bor i bostadsrättsföreningen och flera andra faktorer. Kontakta oss så hjälper vi din förening att ta in kostnadsförslag. Läs mer om vad som kan påverka kostnaderna för ett stambyte här.

Kontakta våra projektledare

Vad behöver du hjälp med?