Fråga oss

Valberedning

Riktlinjer för tillsättande av och instruktioner för valberedningen

Vid årsstämman 2019 i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) beslutades att valberedningen inför årsstämma skall bestå av fem ledamöter, varav styrelsens ordförande ska vara en. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras på SBCs hemsida senast sex månader före årsstämman. Avgörandet av vilka som är de fyra största aktieägarna ska baseras på de kända röstetalen den 31 augusti. Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

Om under valberedningens mandatperiod någon av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet största aktieägarna ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande. Därvid ska den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet största aktieägarna äga utse representanter. Inga förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningens uppgift

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

(a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till vice ordförande (d) förslag till revisor, (e) förslag till arvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete, (f) förslag till arvode till revisor samt (g) förslag till stämmoordförande.

Förslag till valberedningen

Aktieägare har möjlighet att lämna förslag till valberedningen via e-post: valberedning@sbc.se, skriv "Till valberedningen" i ämnesraden.