Fråga oss

Bolagsordning

Organisations nr: 556576-7299

§ 1 Firma
Bolagets firma är SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ)

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet är att tillhandahålla tekniska, juridiska, finansiella och ekonomiska tjänster vid igångsättande av byggnadsverksamhet och vid förvaltning av fastigheter samt vid bildande av bostadsrättsföreningar och därmed jämförbar verksamhet, att förvärva, förvalta och avyttra fast egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

§ 5 Aktier
Antalet aktier skall uppgå till lägst 20.000.000 och högst 80.000.000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen består av lägst 5 ledamöter och högst 9 ledamöter. Den väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Därutöver anmäler de fackliga organisationerna de styrelseledamöter de enligt lag har rätt att utse.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna, samt styrelsens förvaltning utses 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Revisors jämte eventuell revisorssuppleants mandatperiod löper till utgången av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma än sådan där fråga om bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom publicering på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet och Dagens Industri.

§ 9 Bolagsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Godkännande av dagordning
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antal styrelseledamöter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer med eventuella suppleanter
11. Val av valberedning eller fastställande av riktlinjer för tillsättande av valberedning
12. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i en utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Dagen för anmälan får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, under förutsättning att aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden i enlighet med vad som i föregående stycke föreskrivs för anmälan om aktieägares deltagande i stämman.

§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Räkenskapsår
Räkenskapsår är kalenderår.

Denna bolagsordning antogs vid årsstämman 2014-05-12