Gå till huvudinnehållet

Elbilsladdning i brf – så funkar det

Efterfrågan att kunna ladda sin elbil i brf:en eller samfälligheten ökar. Här reder vi ut vad ni som bostadsrätts- eller samfällighetsförening bör tänka på om ni vill installera laddstolpar eller bygga om era parkeringsplatser. 

Självklart kan vi på SBC även hjälpa er med en förstudie för installation av laddstolpar.

Krav om laddmöjligheter vid anläggning av parkeringsplatser

Den 25 maj 2020 infördes det ändringar i plan- och byggförordningen som ställer krav på att parkeringsplatser med mer än tio parkeringsplatser som finns i, eller på tomten till, bostadshus – ska utrustats med ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon vid nyanläggning och ombyggnationer av befintliga parkeringsplatser.

Vad ska man tänka på vid installation av laddstolpar för elbilar?

Ett första steg är att undersöka hur stort behovet av laddstolpar är, dvs hur många medlemmar som i nuläget har, eller inom en snar framtid planerar att skaffa en elbil. Regelverket skiljer sig åt om det är en bostadsrättsförening som själv äger sin mark, eller om parkeringen drivs genom en så kallad gemensamhetsanläggning (anläggningssamfällighet).

Hur ska en bostadsrättsförening gå till väga?

Om det är bostadsrättsföreningen som äger marken för parkeringsplatsen ska frågan om installationen först behandlas på föreningens årsstämma då det rör sig om en väsentlig förändring.

Om föreningen har beslutat att installera laddstolpar går det att ansöka om investeringsstöd för installationen av laddstolpar genom Naturvårdsverket. Ansökan är öppen så länge medel finns kvar. Bidraget kan dock inte sökas om installationen måste genomföras enligt lag, annan författning, via villkor i tillstånd eller vid installationer av laddningspunkter för elfordon av privatpersoner.

Hur ska en samfällighetsförening gå till väga?

En samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning får enbart förvalta den för det ändamål som den har bildats för – det vill säga för de installationer som framgår av lantmäteriets anläggningsbeslut. För en samfällighetsförening som förvaltar en marksamfällighet är situationen något annorlunda.

Om inte anläggningsbeslutet omfattar installation för laddstolpar måste först en omprövning av gemensamhetsanläggningen ske, efter att föreningsstämman tagit ett beslut om det. Mark- och miljödomstolen i Växjö har i ett rättsfall nyligen kommit fram till att frågor som berör laddpunkter medför att omprövning får ske.

Det inträffar ibland att en samfällighet beslutar att installera utrustning som inte omfattas av anläggningsbeslutet, exempelvis laddstolpar. I detta fall kan medlemmarna i föreningen föra en skadeståndstalan mot föreningen eller mot enskilda styrelseledamöter och frågan kan komma att bli föremål för prövning i domstol. Det är därför av stor vikt att först göra en omprövningsförrättning.

Ta hjälp av en expert på fastighetsrätt vid installation av laddstolpar

Frågan om en förening får installera laddstolpar eller inte är till viss del komplicerad då det är många faktorer att ta i beaktande. Förfarandet skiljer sig åt beroende på om parkeringsplatsen är upplåten som en gemensamhetsanläggning eller inte. När beslutet väl är taget, ska föreningen ta beslut om vilken entreprenör som bör anlitas samt hur ansökan om investeringsstöd ska sökas.

Våra jurister och projektledare finns här för er och är experter på alla frågor inom fastighetsrätt och fastighetsbildning. Tveka inte att höra av dig om din förening behöver hjälp.