Gå till huvudinnehållet

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Din bostadsrättsförening har som fastighetsägare det övergripande ansvaret för brandskyddet och är enligt lag skyldig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Men vad betyder det i praktiken? Här reder vi ut vad brandskyddsarbetet innebär och berättar mer om vår tjänst.

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att ha kontroll och ordning i brandskyddet i din bostadsrättsförening. Att ha ett förebyggande brandskyddsarbete som exempelvis fria utrymningsvägar och fungerande brandvarnare.

Dessa saker är exempel på vad ett systematiskt brandskyddsarbete innefattar:

 • Service av tekniska installationer, som rökluckor i taket
 • Utrusta trapphus och gemensamma utrymmen med fungerande brandvarnare och brandsläckare
 • Ha tydliga rutiner för placering av brandredskap samt utrymning
 • Se till att utrymningsvägar inte blockeras av barnvagnar eller annat brännbart material
 • Informera medlemmar om att regelbundet kontrollera brandvarnare och om de rutiner som finns vid brand

Brandskyddsansvarig i bostadsrättsförening

Som brandskyddsansvarig ansvarar du för att genomföra regelbundna kontroller av brandskyddet och att göra det som behövs för att förebygga brand och hindra eller begränsa de skador som kan orsakas. Det är föreningen som är ansvarig att förebygga brand och inte enskilda medlemmar. Dokumentera gärna brandskyddsarbetet.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Som styrelse i en bostadsrättsförening är man skyldig att i skälig omfattning se till att det finns utrustning att släcka en brand med. Enligt lagen ska man även vidta de åtgärder som krävs för att förebygga, förhindra eller begränsa de skador som kan uppstå till följd av en brand.

Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete i Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om SBA.

SBC gör brandskyddsarbetet enkelt

För att brandskyddansvarig i föreningen enkelt ska kunna sköta sitt uppdrag sätter vi, utifrån din förenings förutsättningar, ihop en pärm innehållandes allt som behövs. Utöver grundläggande information om brandskyddsarbete och de lagkrav som finns, innehåller pärmen:

 • Anpassad checklista för dokumentation av brandskyddet.
  Checklistan gör det enkelt för en fastighetsskötare eller styrelsemedlem att genomföra kontrollen och dokumentera brandskyddet.
 • Tillbudsrapport vid brister i brandskyddet
  Om kontrollanten vid rondering upptäcker brister i brandskyddet, finns en tillbudsrapport att fylla i och överlämna för åtgärd till brandskyddsansvarig i föreningen.
 • Årlig revision av brandskyddet
  En gång per år ska en utvärdering göras genom att besvara ett antal frågor om brandskyddet och se över att eventuella brister åtgärdats.

SBA-pärmen är för tillfället tillgänglig i västra och södra Sverige, men vi hjälper till med systematiskt brandskyddsarbete i hela landet.

Frågor och svar

Lagen är helt tydlig vad gäller ansvaret för brandsäkerheten i fastigheter. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att arbeta systematiskt för att undvika att brand uppstår och en bostadsrättsförening är alltid fastighetsägare. Lagen vi hänvisar till i detta fall är Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och gäller den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där.

Ansvaret för brandskyddet i huset, lägenheterna och marken ligger på bostadsrättsföreningen, i den mån ansvaret inte vilar på medlemmen enligt stadgarna. I stadgarna kan det till exempel föreskrivas att det åligger medlemmen att se till att lägenheten har fungerande brandvarnare.

När det gäller bostadshyresgäster svarar föreningen i egenskap av hyresvärd också för brandskyddet. Vad beträffar lokalhyresgäster finns det en större avtalsfrihet, men det förutsätter att man avtalar särskilt med lokalhyresgästen om en ansvarsfördelning. Det är en god idé att ta hjälp av en jurist dels för att utforma stadgarna på lämpligt sätt och dels i fråga om regleringen i lokalhyresavtal.

Få hjälp med systematiskt brandskyddsarbete i din bostadsrättsförening

Få en trygg, enkel och aktiv helhetslösning för brandskyddet i din förening. Vi ger din förening en rutin för brandskyddsarbetet som är lätt att följa så ni har rätt dokumentation och följer de lagar som finns för SBA.

Vad vill din förening ha hjälp med?