Gå till huvudinnehållet

Det här gäller för kameraövervakning i en brf

Att kameraövervaka fastigheten i en bostadsrättsförening kan vara ett effektivt sätt att utreda och förhindra brott. Men när är det tillåtet och hur ska det gå till?

Kamerabevakning har fått ökad popularitet i flerbostadshus runt om i Sverige. Det används främst för att öka säkerheten och tryggheten för boende. Kamerabevakning är ett kraftfullt redskap för att förebygga och dokumentera brott och vandalisering, och det kan också avskräcka potentiella inbrottstjuvar och tillhandahålla bevis vid incidenter.

Rättsliga begränsningar vid kamerabevakning i brf:er

Det är viktigt att vara väl medveten om de rättsliga begränsningar som finns för kameraövervakning. Enligt GDPR måste inspelningar behandlas på ett säkert sätt, och den personliga integriteten för de boende måste alltid respekteras.

Hur får inspelat videomaterial användas?

Det inspelade materialet får enbart användas för bestämda ändamål och det får endast sparas under kort tid. Bara ett begränsat antal personer ska ha tillgång till materialet och det är inte tillåtet att sprida det på till exempel internet.

Risker vid kameraövervakning i flerbostadshus

Kamerabevakning i bostadsmiljö kan innebära en betydande risk för att övervaka människors privata vanor och liv på ett oönskat sätt. Människor förväntar sig normalt sett inte att de ska övervakas i sin bostadsmiljö. Därför är det avgörande att varje beslut om kamerabevakning föregås av en noggrann, rättmätig och välmotiverad bedömning.

När är det tillåtet med kamerabevakning i en bostadsrättsförening?

Bostadsrättsföreningar behöver inte söka tillstånd för kamerabevakning men ansvarar själva för att den inte strider mot dataskyddsförordningen, GDPR. Det är därför viktigt att vid en bedömning av möjligheten till kamerabevakning utreda om det finns ett legitimt intresse av att genomföra bevakningen och om den är absolut nödvändig. Samtidigt måste bostadsrättsföreningens intressen jämföras med de boendes, det vill säga de personer som kommer att övervakas av kamerorna. Med hänsyn till den starka betoningen på skyddet av den personliga integriteten i bostadsmiljön, är det sällan tillåtet att genomföra kamerabevakning i ett flerbostadshus om inte starka skäl och korrekta procedurer följs.

Övervakning får alltså endast ske om ändamålen med att övervaka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Innan kameraövervakning sker ska de boende få ordentlig information om beslutet från styrelsen.

Få en juridisk bedömning av förutsättningarna att kamerabevaka din brf

Våra fastighetsjurister erbjuder en noggrann bedömning av din förenings förutsättningar att genomföra kamerabevakning.

Du kanske också är intresserad av