Gå till huvudinnehållet

OVK – allt om obligatorisk ventilationskontroll i bostadsrätt

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och ska enligt lag genomföras regelbundet i bostadsrättsföreningens fastigheter. Men vad är egentligen en OVK-besiktning? Hur ofta ska den göras och vad kostar det? Vi förklarar allt du behöver veta om OVK-besiktning i bostadsrätt.

Vad är OVK?

OVK är en förkortning av obligatorisk ventilationskontroll och är en besiktning som genomförs för att säkerställa att fastighetens ventilationssystem fungerar tillfredsställande. Det är fastighetsägaren som enligt lagstiftning ansvarar för att OVK-besiktningen utförs korrekt enligt certifieringskrav och regler. Syftet med kontrollen är att kunna garantera en hälsosam inomhusmiljö för de personer som vistas eller bor i byggnaden. Ett väl fungerande ventilationssystem kan även förhindra skador på byggnaden som exempelvis mögeltillväxt och andra fuktrelaterade skador. Regler och krav för OVK är fastställda i lag genom Plan- och byggförordningen samt Plan- och bygglagen.

Hur går en OVK-besiktning till?

En OVK ska genomföras av en certifierad funktionskontrollant och syftar till att kontrollera fastighetens ventilationssystem och säkerställa att det fungerar korrekt. Detta för att minska risken för problem med fukt, mögel och för höga radonhalter.

Varje OVK-besiktning ska kontrollera följande:

 • Att ventilationssystemet fungerar som det ska
 • Att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som riskerar att spridas i fastigheten
 • Om det går att göra ventilationssystemet mer energieffektivt utan att försämra inomhusklimatet

Om ventilationssystemet är nytt eller ska installeras för första gången är det viktigt att kontrollera så att egenskaper och funktioner för ventilationen uppfyller de krav som gäller. Vid nästa tillfälle säkerställer funktionskontrollanter att dessa funktioner och egenskaper fortfarande håller godkänd standard, som när den installerades.

Funktionskontrollanten ska även undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet utan att försämra ventilationen inomhus. Fastighetsägaren får sedan avgöra om och i så fall vilka förslag som ska genomföras för en mer energieffektiv fastighet.

Hur ofta ska OVK genomföras?

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ansvarar för att en OVK-besiktning utförs regelbundet. Hur ofta en OVK ska göras i bostadsrättsföreningar beror på typ av ventilationssystem:

 • Var tredje år i flerbostadshus med FT-, FTX-ventilation
 • Var sjätte år i flerbostadshus med S-, F-, FX-ventilation

Intervall för andra slags byggnader och ventilationssystem hittar du på Boverkets hemsida. Genomförs en OVK inte i tid, kan kommunen förelägga din brf eller dig som fastighetsägare att genomföra den.

Boka OVK som genomförs av certifierad kontrollant

Ägaren till byggnaden, exempelvis en bostadsförening, ansvarar för att OVK-besiktningen genomförs av en certifierad funktionskontrollant. Om din bostadsrättsförening har teknisk förvaltning hos oss på SBC hjälper vi er att hitta en certifierad kontrollant för OVK. Prata med kundansvarig för din förening.

OVK-besiktning av bostadsrätter

Vid en obligatorisk ventilationskontroll undersöks installationer och en kontroll av luftflöden görs för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som tänkt. Om alla lägenheter och utrymmen i fastigheten omfattas av undersökningen eller inte är upp till kontrollanten, även om utgångspunkten är att hela ventilationssystemet ska besiktigas. Tänk på att informera medlemmar och eventuella hyresgäster i god tid om besiktningen. De boende i brf:en är skyldiga att släppa in kontrollanten vid en OVK.

Vad kostar en OVK-besiktning?

Priset för en OVK-besiktning varierar beroende på vilken typ av byggnad och fastighet samt vilket ventilationssystem som besiktningen avser. För att minimera risken för avslag vid en OVK-besiktning rekommenderar vi regelbunden ventilationsservice.

OVK – regler och krav

Det finns många olika regler och krav som gäller för både OVK och ventilation i inomhusmiljö. I plan- och bygglagstiftningen finns regler som kräver att ventilationssystem i byggnader måste genomgå OVK. En certifierad och behörig funktionskontrollant ansvarar för utförandet av besiktningen. En regelbunden funktionskontroll av ventilationssystemet är ett krav för de flesta typer av fastigheter.

Vem ansvarar för att OVK-reglerna följs?

Det är i huvudsak fastighetsägaren som bär ansvaret för att en OVK-besiktning genomförs enligt de föreskrifter som finns i PBL, Plan- och bygglagen samt Plan- och byggförordningen. Det innebär att fastighetsägaren ska se till att eventuella åtgärder som behöver vidtas efter en funktionskontroll verkställs. Syftet är att ventilationssystemet alltid uppfyller sitt ändamål och att de tekniska egenskaperna bevaras.

Vilka fastigheter och ventilationssystem har OVK-krav?

Kravet för OVK gäller i stort sett alla typer av byggnader och fastigheter, men hur ofta den behöver utföras kan variera. För flerbostadshus med FT-, FTX-ventilation behövs OVK var tredje år, för flerbostadshus med S-, F-, FX-ventilation krävs OVK var sjätte år.

OVK – certifiering och behörighet

Det är krav på att den som utför OVK-besiktningen är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan med rätt behörighet för de ventilationssystem som ska kontrolleras.

Det finns certifikat inom två olika typer av behörighetsnivåer:

 • Behörighet N
  Omfattar de vanligare ventilationssystemen såsom S-, F- och FX ventilation samt en- och tvåbostadshus med FT- och FTX ventilation.
 • Behörighet K
  Omfattar alla vanliga plus de mer komplicerade ventilationssystemen. Behörighet K är således den högsta graden av behörighet och certifikat.

Kommunen kontrollerar att fastighetsägaren följer OVK-kraven

Det är den kommunala byggnadsnämnden som kontrollerar och ser till att fastighetsägaren uppfyller kraven som gäller för OVK. Om ägaren av byggnaden inte genomför OVK kan byggnadsnämnden ge ett föreläggande för att se till att den genomförs. Om besiktningsprotokollet även visar på brister så kan byggnadsnämnden kräva att fastighetsägaren vidtar de åtgärder som krävs för att OVK ska bli godkänd.

OVK – protokoll

Sedan 1991 har det funnits krav på OVK. Protokoll från byggnadens regelbundna OVK-besiktningar ska finnas dokumenterade hos fastighetsägaren och kommunens byggnadsnämnd. Kontrollanten bär ansvar för att dokumentera och föra protokoll i samband med besiktningen. Protokollet ska sedan skrivas under och lämnas in till fastighetens ägare samt en kopia till kommunens byggnadsnämnd.

OVK – intyg

Efter utförd OVK ska kontrollanten utfärda ett intyg om att besiktningen är gjord och när. Intyget ska också informera om resultatet samt datum för nästa OVK. Bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren ska sen sätta upp intyget på en väl synlig plats i byggnaden.

Åtgärda fel och brister efter OVK

Om fel och brister upptäcks vid OVK behöver dessa åtgärdas omgående. I gemensamma delar av fastigheten är bostadsrättsföreningen ansvarig. Vem som ansvarar för att åtgärda fel i lägenheter beror dels på vad som står i stadgarna men även på hur felen har uppstått. Har en medlem orsakat felen vid en renovering, är denne ansvarig för att åtgärda bristerna.

SBC hjälper dig med åtgärder efter OVK

Som bostadsrättsförening eller fastighetsägare kan du ta hjälp av oss på SBC. Vi ser över byggnadens ventilationsbehov och föreslår förbättringar, även vid mer komplicerade fall som till exempel brandfläktar.

Frågor och svar om OVK

Om OVK-besiktningen inte genomförs kan byggnadsnämnden kräva det av fastighetsägaren.

Om fastighetsägaren inte åtgärdar de brister som framgår av protokollet efter en OVK-besiktning kan byggnadsnämnden kräva av fastighetsägaren att det utförs.

En OVK-besiktning får endast utföras av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad och har rätt behörighet för den byggnad och det ventilationssystem kontrollen avser.

Fastighetsägaren ansvarar för att OVK utförs enligt de bestämmelser som finns i plan- och bygglagstiftningen.

En OVK-besiktning tar generellt 15 minuter per lägenhet men det kan variera beroende på lägenhetens storlek samt vilken typ av fastighet och ventilationssystem kontrollen avser.