Fråga oss
SBC lämnar remissvar till Boverket
Start / Aktuellt / SBC lämnar remissvar till Boverket

SBC lämnar remissvar till Boverket

SBC har fått möjlighet att lämna ett remissvar till Boverket gällande Boverkets förslag till allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler.


Boverket lämnar utifrån gällande lagstiftning allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler. De allmänna råden syftar till att ge generella rekommendationer om tillämpningen av de aktuella bestämmelserna. Råden aktualiseras främst i samband med att ekonomiska planer upprättas och när de granskas och ska bedömas av intygsgivare.

Då bostadsmarknaden utvecklas konstant har det krävts en revidering av dagens råd i syfte skapa en enhetlighet, transparens och en ökad tydlighet och öppenhet.

SBCs remissvar
SBC har i sitt remissvar utifrån ett förvaltarperspektiv betonat vikten av att de ekonomiska planerna ska ge en rättvisande och korrekt bild av föreningen och dess verksamhet eftersom vi ofta ser att de inte stämmer, vilket leder till problem för nyblivna styrelser en tid efter föreningens verksamhet kommit igång. Vi har också lyft fram behovet av att redan i de ekonomiska planerna tydliggöra hur avsättningen till det framtida underhållet bör ske.

För mer information om SBCs remissvar, kontakta Monika Jukic, chef SBC Juridik, monika.jukic@sbc.se