Gå till huvudinnehållet

Uppdragsvillkor för energikartläggning

Energikartläggning genomförs i vissa fall i samarbete med Aktea Energy AB. Vid beställning kommer energikartläggaren att inom kort kontakta beställarens kontaktperson för att bestämma tid för platsbesök.

Energikartläggningen inbegriper insamling och analys av informationsmaterial samt planering av platsbesök. Vid platsbesöket görs en inventering av byggnadens klimatskal och tekniska installationer. Vid leverans av rapport erbjuds ni i styrelsen en genomgång av rapporten via Teams eller liknande mötesprogram. Genomgången kan göras en gång och max två veckor efter att rapporten lämnats in.

Förutsättningar för genomförande

För att kunna genomföra en energikartläggning åt din bostadsrättsförening behöver ni förse oss med:

 • 1 års energistatistik omfattande bland annat fastighetsel, fjärrvärme och kallvattenvolym. Statisiken skall vara redovisad månadsvis. Om huset har direktverkande el ska föreningen samla in elstatistik från boende i huset. 

 • Planritning i PDF-format för varje berörd byggnad 

 • OVK-protokoll (om utfört)

 • Giltig energideklaration för fastigheten

 • Gällande underhållsplan (om det finns)

 • Kontaktperson, som visar runt i berörd byggnad och minst en lägenhet

SBC förutsätter att föreningen i mån av tillgång, tillhandahåller listade uppgifter senast då energikartläggaren kontaktar föreningen i samband med att bestämma tid för platsbesök.

Efter platsbesöket förbehåller sig SBC rätten att delfakturera 50 % av arvodet och resterande faktureras vid färdig leverans.

Leveranstid enligt överenskommelse.

För föreningar med över 70 lägenheter, med lokaler med komplexa tekniska installationer, eller föreningar som består av radhus/parhus/kedjehus tas separat pris fram.

Energikartläggningen levereras enligt nedan:

– i digitalt format (pdf)

– i pappersformat, två exemplar i mapp på begäran av kund.

Uppdragsvillkor

Restid tillkommer med 690 kr/timme exkl. moms (utföraren utgår från Malmö, Göteborg, Stockholm, Uppsala eller Umeå.)

 1. För uppdraget gäller ABK09, Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009 med nedan angivna ändringar och tillägg såvida inte annat skriftligen avtalats.

 2. Vi har gällande ansvarsförsäkring.

 3. Med avseende på konsultens sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget som anges i kap. 5 § 3 ABK09 ska istället för vad som däri sägs följande gälla; Konsultens skadeståndsskyldighet begränsas till att maximalt omfatta ett belopp motsvarande det fasta initiala arvodet inklusive moms, om anspråket gäller upprättandet av underhållsplanen. Vid uppdatering av underhållsplanen begränsas konsultens skadeståndsskyldighet till att maximalt omfatta ett belopp motsvarande det fasta årliga arvodet.

 4. SBCs ansvar avser skada som beställaren vållats genom SBCs bristande fackmässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet vid genomförandet av uppdraget.

 5. Särskild ersättning enligt kapitel 6 § 5 a-f ABK09 utgår enligt vår prislista eller, beträffande för kundens räkning inköpta varor och tjänster enligt självkostnad med administrationspålägg om 15 %.

 6. Som fastighetsägare är beställaren ansvarig för att fastigheten uppfyller kraven på god arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen (1977:1160).

 7. Faktura skall vara betald inom 30 dagar från fakturadatum.

 8. Vid försening eller avbrott som inte beror på SBC, har SBC rätt till ersättning för merkostnad. Merkostnaden skall beräknas med det i uppdraget överenskomna rörliga arvodet per timme som grund.

 9. Tvist i anledning av utförda arbeten skall avgöras vid svensk allmän domstol. I detta uppdrag skall svensk lag tillämpas.

 10. SBCs rättigheter och skyldigheter får varken helt eller delvis, överlåtas eller pantsättas utan att beställaren skriftligen informeras.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Organisationsnummer 556576-7299
Vi har F-skattsedel.