OFFERT JA TACK
Fråga oss

Underhållsplan - det viktigaste verktyget i en bostadsrättsförening

Hur mår er fastighet egentligen? Vilka ålderskrämpor finns? Hur undviker bostadsrättsföreningen kostsamma akuta reparationer? Vilken livslängd har fastighetens olika delar? Svar på de frågorna och många andra gällande er fastighet får ni i underhållsplanen.

Underhållsplanen är en investering för framtiden. För en bostadrättsförening är fastigheten den största tillgången och den behöver skötas om. Kortfattat kan man säga att en underhållsplan berättar om vilka framtida underhållsåtgärder som finns och hur stora de är, vad det kommer att kosta och hur lång tid det tar. Underhållsplanen är ett levande dokument som ska uppdateras och revideras efter behov för att på kort och lång sikt kunna avgöra vilka kostnader föreningen har.

Viktigt verktyg

Underhållsplanen är det viktigaste verktyget i en bostadsrättsförening för:

  • fastighetens långsiktiga fortlevnad
  • utförande av planerade åtgärder istället för kostsamma akutinsatser
  • att det finns pengar till framtida underhållsåtgärder
  • en minimering av fastighetens miljöpåverkan
  • att säkerställa en långsiktigt stabil och trygg fastighetsekonomi

Gäller i 30 år

Underhållsplanen redovisar alla byggdelar i fastigheten. Dessa byggdelar mängdas upp i antal och kostnadsberäknas för utbyte eller renovering och en bedömning sker när i tiden åtgärden bör utföras. Kostnaderna tas fram på 30 års sikt varvid en årlig kostnad kan beräknas fram. På så sätt har styrelsen underlag för en budget för underhållsarbeten.

Underhållsplanen redovisar framtida investeringar och det blir lättare att föra över förvaltningsansvaret till en ny styrelse när en sådan utses samt att försäkringsbolag och kreditinstitut får en insyn i föreningens kommande underhållsbehov.

Komplettera med en flerårsbudget

För bästa resultat rekommenderar vi att underhållsplanen kompletteras med en flerårsbudget för en långsiktig god ekonomi och stabila avgiftsnivåer i föreningen.