Fråga oss
Underhållsplaner och varför varje styrelse behöver en
Start / Kunskapscentrum / Kunskapsbibliotek / Underhållsplanen – styrelsens bästa vän

Underhållsplanen – styrelsens bästa vän

Varje höst ska budgeten för nästkommande verksamhetsår sättas. Kapitalkostnader (räntor), driftkostnader och taxebundna avgifter är relativt enkla att beräkna. Den stora osäkerheten är vad det kostar att underhålla föreningens byggnader. En väl genomarbetad och aktuell underhållsplan behövs för att kunna bedöma detta.


Hur ska då en sådan vara utformad?

Till att börja med behöver underhållsplanen bygga på en professionell bedömning av varje byggnadsdel, med en teknisk beskrivning av material och utförande, ålder samt beräknad teknisk livslängd. En beskrivning av vilken underhållsåtgärd som är aktuell och när i tiden detta beräknas är nödvändig för att styrelsen ska veta vad de ska upphandla när det är dags.

Vad kostar underhållet?

En teknisk beskrivning är dock inte tillräckligt för en bra underhållsplan. Det behövs också en mängdberäkning och kostnad för varje underhållspunkt. Dessa ska sedan summeras för varje år. Den totala kostnaden per år behövs för att styrelsen ska kunna ha en bra överblick för budgetarbetet, såväl för det kommande budgetåret som för de närmsta åren.

Hur lång behöver då en underhållsplan vara?

För att få en rättvis genomsnittlig årskostnad behöver man få med de stora underhållen i planen. Dessa är framförallt stambyte, men även tak, fasad och fönsterrenoveringar är kostsamma åtgärder. För en förening med lite äldre hus kan en plan på 30 år vara lämplig. En nyproducerad byggnad har dock väldigt lågt underhållsbehov i början. Här är det relevant att utöka tiden till 50 år för att få en mer rättvisande bild av underhållskostnaderna över tid.

Ett levande dokument

För att styrelsen ska kunna budgetera nästkommande års underhåll och kanske även lägga upp en finansieringsstrategi för en längre period framåt behöver underhållsplanen vara aktuell. Detta görs genom årliga revideringar där man räknar upp kostnadsläget för åtgärderna. Underhåll som har utförts bockas av och sådant som föreningen har valt att skjuta på flyttas fram. Då det har gått ca fem år eller mer sedan planen upprättades är det dags för en ny okulär besiktning av föreningens byggnader för att uppdatera planen. En bra underhållsplan fungerar dessutom som en dokumentation av föreningens byggnader. När nya styrelseledamöter tillträder blir det enkelt att sätta sig in i vad som har gjorts och vad som är planerat framöver.

 

Läs mer om underhållsplaner