Kundforum – Fråga oss!
Information till aktieägare

Information till aktieägare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (SBC)

Den 30 april 2020 överlät OBOS BBL och FC Sun Intressenter AB sina respektive aktieposter i SBC till ett av parterna indirekt gemensamägt bolag, SBC Intressenter BidCo AB (SBC Intressenter). Efter denna överlåtelse äger SBC Intressenter 98,12 procent av samtliga aktier i SBC och har den 4 maj 2020 hos styrelsen för SBC påkallat tvångsinlösen av de utestående minoritetsaktierna i SBC.

Erbjudande från SBC Intressenter BidCo AB den 8 maj 2020

Läs erbjudandet här

 

Tvångsinlösen kungörelser

Dagens Industri

Post- och inrikes tidningar

Svenska Dagbladet