Kundforum – Fråga oss!

Marknad och konkurrenter

SBC är en av landets största leverantörer av förvaltningstjänster för bostadsrättsföreningar. Vid utgången av 2017 hade SBC drygt 3 800 kunder inom förvaltning på en marknad som årligen omsätter mer än 4 miljarder kronor.

Tjänsterna som erbjuds är både i form av service- och konsulttjänster som ger trygghet samt skapar och förvaltar värden i bostadsrättsföreningen. Det kan vara i form av förvaltningsavtal inom olika områden, enstaka konsulttjänster eller skräddarsydda helhetslösningar. SBC är också ett av landets ledande kunskapscenter för bostadsrätt och satsar på att utbilda och höja kompetensen i bostadsrättsföreningars styrelser. Den lokala närvaron är stark med kontor på fem strategiska orter som gör att SBC finns på bekvämt avstånd för fyra av fem av landets föreningar.

»Sveriges bostadsrättsföreningar äger och förvaltar ca 1,1 miljoner bostäder. Det gör bostadsrättsföreningar till den enskilt största ägaren av bostadsfastigheter följt av allmännyttan med cirka 760 000 bostäder.«

Marknadens storlek och tillväxt

Marknaden för förvaltningstjänster utgörs av landets cirka 27 000 aktiva bostadsrättsföreningar, det vill säga föreningar som äger sin fastighet. Under 2017 ökade antalet aktiva föreningar med cirka 4 procent och har de senaste fem åren ökat med totalt cirka 5 000 bostadsrättsföreningar. Utöver de aktiva bostadsrättsföreningarna finns fler än 5 000 registrerade bostadsrättsföreningar som inte äger sin fastighet, ofta föreningar som väntar på att få köpa sin fastighet vid en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt eller vid nyproduktion av bostadsrättslägenheter. Marknaden växer främst genom att antalet aktiva bostadsrättsföreningar ökar, framförallt genom nyproduktion men också genom ombildning.

En annan faktor som påverkar marknadens storlek är föreningarnas benägenhet att köpa in professionella förvaltningstjänster för den dagliga driften av bostadsrättsföreningen. SBCs bedömning är att runt 80 procent av de aktiva bostadsrättsföreningarna idag har avtal om någon typ av förvaltningstjänster och att viljan att investera i förvaltningstjänster ökar i takt med ökad komplexitet i lagstiftning och regelverk, ökad omsättning på bostadsrätter i föreningen och allt större värden att förvalta i fastigheten och föreningen. SBCs bedömning är att marknaden för förvaltningstjänster uppgår till över 4 miljarder kronor årligen exklusive entreprenadtjänster. De största enskilda marknaderna utgörs av storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö där knappt 70 procent av de aktiva bostadsrättsföreningarna finns. Det är också i storstadsregionerna SBC är starkast och har störst marknadsandel.

Konkurrenter

Med över 3 800 kunder med avtal om förvaltning är SBC en av tre dominerande aktörer på marknaden. De andra två är HSB och Riksbyggen där HSB är störst följt av SBC som tvåa. Andra är klart distanserade på en i övrigt fragmenterad marknad. Historiskt sett är kundlojaliteten på marknaden stark där flerårsavtal är absolut vanligast och uppsägningstiderna relativt långa.

Marknadsbearbetning

SBC har som strategi att stärka varumärkeskännedomen bland landets bostadsrättsföreningar genom hög medieexponering vilket bland annat lett till att SBCs specialister regelbundet agerar experter i redaktionella sammanhang i frågor som rör bostadsrätten som boendeform. SBC arbetar, både nationellt och lokalt, med olika typer av riktade erbjudanden, event och andra varumärkesbyggande aktiviteter för att bygga relationer med såväl befintliga som potentiella kunder, men också med värdeskapande instegstjänster som till exempel SBC Boendeindikator, statusbesiktningar av föreningars fastighet och den under hösten lanserade certifieringsutbildningen för styrelser i bostadsrättsföreningar som tagits fram i samarbete med StyrelseAkademien.

Marknadens potential

SBCs bedömning är att efterfrågan på förvaltningstjänster för bostadsrättsföreningar fortsätter att öka då nyproduktionstakten av bostadsrätter, med tanke på bostadsbehovet, kommer att ligga på höga nivåer de kommande åren. Bostadsrätten är en fortsatt attraktiv boendeform med många överlåtelser och pantsättningar vilket påverkar arbetsbördan i föreningarnas styrelser. Sam­tidigt gör nya lagar och regler styrelsearbetet mer komplext. SBCs samlade bedömning är att efterfrågan på tjänster inom samtliga områden kommer att öka under de kommande åren.