Delårsrapport 1 januari-31 mars 2017

Fortsatt tillväxt för SBCs förvaltningstjänster


1 januari-31 mars

  • Intäkterna uppgick till 106 (102) mkr varav 106 (101) från förvaltningstjänster. 
  • Rörelseresultatet uppgick till 12 (14) mkr varav 12 (14) från förvaltningstjänster. 
  • Periodens resultat uppgick till 9 (11) mkr vilket motsvarar 0,23 (0,27) kr per aktie. 
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 (17) mkr. 
  • Under kvartalet har Ola Gunnarsson tillträtt som VD och Emil Lundström som CFO.

 

VD har ordet

SBC ser en fortsatt stark tillväxt av antalet bostadsrätter främst genom nyproduktion. Vi har under åren utvecklat en stark plattform som grund för vår leverans av förvaltningstjänster. Tillsammans med kompetenta medarbetare och ett attraktivt erbjudande har detta skapat oss en stark position på marknaden vilket därför gör oss väl rustade inför framtiden. Arbetet med att skapa fortsatt tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv, fortsätter med oförminskad kraft.

Första kvartalet präglas av en stor efterfrågan på våra förvaltningstjänster inom alla segment. Vidare ser vi en tillväxt av bostadsrättsföreningar genom nyproduktion och upphandlingar. Ränteläget på marknaden ligger på en stabil låg nivå vilket leder till låga intäkter från redovisningsmedel trots högre volymer. För första kvartalet 2017 uppgick intäkterna till 106 Mkr (102) och rörelseresultatet till 12 Mkr (14). Resultatet är något sämre än under motsvarande period föregående år främst beroende på en del utmaningar inom den tekniska förvaltningen, i samband med personalförändringar och ökade kostnader i en del tidigare avslutade uppdrag. Våra ekonomiska förvaltningstjänster utvecklas i stort enligt plan även om integreringen av de förvärvade verksamheterna lett till högre personalkostnader. Den juridiska rådgivningen har en fortsatt stark utveckling.

De värdeord som är vägledande för SBC är kvalificerad kunskap och professionell service. För att leva upp till våra värdeord pågår ett ständigt förbättringsarbete för att uppnå kundfokuserade och serviceinriktade förvaltningstjänster.

SBCs vision att vara ledande inom bostadsrättsförvaltning är styrande för verksamheten och kommer vara det fortsatta riktmärket framöver. Över 3 350 bostadsrättsföreningar har valt SBC som sin leverantör av förvaltningstjänster. Detta gör oss till en ledande aktör på en marknad i ständig tillväxt och utveckling. I tillägg till detta har SBC en intressantutvecklingspotential mot stiftelser och andra fastighetsägare via förvärvet av Fastighetspartner.


Ola Gunnarsson

VD och koncernchef
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

 

 

För mer information kontakta:

Ola Gunnarsson 
VD och koncernchef 
ola.gun...@sbc.se 
08-501 150 16 

Emil Lundström 
CFO 
emil.lu...@sbc.se 
08-501 150 14  


-------------------

Denna information är sådan information som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den  9 maj 2017 kl.15:00 CET 

Ladda ner:

SBC Delårsrapport kvartal 1 2017 (pdf)

(För fullständig rapport, ink tabeller, se bifogad fil)